9 C
Nicosia
Σάββατο 2 Μάρτιος 2024 | 2:29

Θέση Λειτουργού – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MOUNTMED

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή θέση Λειτουργού για το υπό ίδρυση Ινστιτούτο Έρευνας, Πειραματισμού και Ανάπτυξης για τις Μεσογειακές Νησιώτικες Ορεινές Περιοχές (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MOUNTMED).

Οι θέσεις θα αναφέρονται στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ινστιτούτου MountMed.

Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός θα ανέρχεται μέχρι €20.000,00 (ανώτατο ποσό), συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

Ο Λειτουργός θα πρέπει να συνεργάζεται με το Διοικητικό και το Επιστημονικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, το λοιπό προσωπικό και τους συνεργάτες του Ινστιτούτου MountMed, συμβάλλοντας στην από κοινού πραγμάτωση της αποστολής του, μέσω της υποστήριξης των προσπαθειών για συνεισφορά στην ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης και γενικότερα της προώθησης των στόχων του Ινστιτούτου.

Ειδικότερα ο Λειτουργός του Ινστιτούτου MountMed:

1. βοηθά τον Εκτελεστικό Διευθυντή στη διεκπεραίωση των διοικητικών και εκτελεστικών καθηκόντων του,

2. συνεργάζεται με τον Εκτελεστικό Διευθυντή για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ινστιτούτου και εκτελεί γενικής φύσης διοικητικά, γραμματειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα τα οποία θα του/της ανατεθούν,

3. διασφαλίζει με εμπιστευτικότητα την επαγγελματική εποπτεία του προσωπικού του οποίου προΐσταται και εποπτεύει, συντονίζει, καθοδηγεί και μεριμνά για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων απόδοσης του προσωπικού ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σε αυτό,

4. είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, ενημέρωση και εύρυθμη λειτουργία του αρχείου του Ινστιτούτου,

5. είναι υπεύθυνος για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού, ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα,

6. διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα,

7. συλλέγει και οργανώνει έγγραφα για τις συνεδρίες διαφόρων σωμάτων του Ινστιτούτου, Επιτροπών η συσκέψεων ή συνεδριάσεών του, που του/ της ανατίθενται, τηρεί πρακτικά και συμβάλλει στην παρακολούθηση και έγκαιρη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται,

8. μεριμνά για την εξασφάλιση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού, τεχνολογικού και γραφειακού εξοπλισμού,

9. διοργανώνει ή βοηθά στη διοργάνωση και συντονισμό ημερίδων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων του Ινστιτούτου,

10. συμμετέχει σε συνέδρια, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,

11. εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών νομοθεσιών, κανονισμών και Κωδίκων Δεοντολογίας,

12. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/ της ανατεθούν.

Β. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμός των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά, Δημόσιες Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλολογία.

2. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας.

3. Πιστοποίηση επάρκειας Γνώσης Η/Υ. Βασικές γνώσεις: Γνώση και εξοικείωση στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου και κυρίως ανοιχτού λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Διετής τουλάχιστον εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, η οποία θα πιστοποιείται από τις σχετικές βεβαιώσεις εργοδότησης και μια συστατική επιστολή, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Δεξιότητες/Ικανότητες:

•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

•Ικανότητα συνεργασίας

•Οργανωτική και Διοικητική ικανότητα

•Ομαδική εργασία

•Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

•Επικοινωνία

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

1. Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία.

2. Οι πρώτοι έξι μήνες (6) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος, κατά την οποία το Ινστιτούτο επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

3. Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε, είτε από τον εργοδότη, είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

4. Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

5. Τα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου MountMed βρίσκονται στην κοινότητα Καλοπαναγιώτη, ενώ διαθέτει γραφεία και στην πόλη της Λευκωσίας. Ο Λειτουργός θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο εργασίας του στον Καλοπαναγιώτη ή τη Λευκωσία, κατά τις ημέρες και ώρες που απαιτεί το πρόγραμμα όπως αυτές καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Ινστιτούτου. Ανάλογα με τις ανάγκες του Ινστιτούτου, δυνατόν να εργάζεται μεμονωμένα κατά την ημέρα του Σαββάτου ή/και να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Ινστιτούτου (8.30 πμ – 17.00 μμ).

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νοουμένου ότι κατέχουν άδεια νόμιμης παραμονής για εργοδότηση.

2. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κρίνεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη.

3. Κανένας δε διορίζεται στο Ινστιτούτο εάν δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας και με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε χρόνο, αναφορικά με αδικήματα που σχετίζονται με έλλειψη τιμιότητας ή λόγω ηθικής αισχρότητας ή ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ.154) ή ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογράφηση, συκοφαντική δυσφήμιση, παραχάραξη, εκ δόλου σωματική βλάβη, παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών (δεν απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης).

Ε. Υποβολή Αιτήσεων:

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) αίτηση σε ειδικό έντυπο,

β) βιογραφικό σημείωμα,

γ) φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας,

δ) σύντομη επιστολή ενδιαφέροντος για τη θέση, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εργαστεί στο Ινστιτούτο MountMed, καθώς και τυχόν πρότερη εμπειρία στο αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης (400-600 λέξεις).

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ινστιτούτου MountMed, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

3. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, τεκμηριωμένα με τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων απασχόλησης από τον εργοδότη (όπου απαιτείται πείρα).

4. Όλες οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Ιδρύματος Γιαννάκη Παπαδούρη μεταξύ των ωρών 8:30 – 16:30 στην διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 Καλοπαναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Εκτελεστικό Διευθυντή Ιδρύματος Γιαννάκη Παπαδούρη, Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 Καλοπαναγιώτης. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected].

5. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται).

6. Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, mountmedinstitute.com, ώστε να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Εργοδότησης. Επιπλέον, για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ιδρύματος Γιαννάκη Παπαδούρη, στο τηλέφωνο 22000901, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8:30-16:30.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Αυτοί είναι οι υποψήφιοι που υποστηρίζει το ΔΗΚΟ στις εκλογές ΤA

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος το οποίο συνεδρίασε στις 28 Φεβρουαρίου 2024, επικύρωσε τις εξής υποψηφιότητες, που αφορούν τους Προέδρους των Επαρχιακών Οργανισμών...

Νέο ψηλό 10ετίας πέτυχε το ΧΑΚ – Στις 145,69 μονάδες (+1.7%) ο γενικός δείκτης

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε το ΧΑΚ κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας, με το Γενικό Δείκτη Τιμών να κλείνει σε νέο ψηλό δεκαετίας. Ο Γενικός...

Τέμπη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Η «κόλαση» δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση των τρένων

Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο από την τραγωδία στα Τέμπη ήλθε σήμερα (3/1) στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας στιγμές λίγο μετά την τρομακτική σύγκρουση των τρένων η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον...

Επιμένει προκλητικά ο Ερντογάν για «δύο κράτη» στην Κύπρο

«Η Τουρκία θα  συνεχίσει την προσπάθεια αναγνώρισης της ισότιμης κυριαρχίας και του διεθνούς ισότιμου καθεστώτος των αδελφών Τουρκοκύπριων», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μιλώντας...

Μέρες και έργα του (διαβόητου) παπα-Ευθύμ’: Σαν σήμερα, το 1922, έκλεισε 68 ορθόδοξα εκπαιδευτήρια της Καππαδοκίας

Δεκανίκι του Μουσταφά Κεμάλ και εφιάλτης των Ρωμιών. Αυτός ο «τίτλος» έχει αποδοθεί στον Ευθύμιο Καραχισαρίδη, τον παπα-Ευθύμ’ όπως είναι γνωστός. Ο αυτοδιορισμένος πατριάρχης των… ορθοδόξων...

Λονδίνο: Φωτιά σε κτίριο πολυτελών διαμερισμάτων – 11 άτομα στο νοσοκομείο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κτίριο πολυτελών διαμερισμάτων στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση 130 ατόμων. Κινητοποιήθηκαν περίπου εκατό πυροσβέστες, ενώ 11 άτομα...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!