14.2 C
Nicosia
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 | 11:41

Γ. Ελεγκτής: Λάθη και παραλείψεις από τον Οργανισμό Νεολαίας

Λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις, σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά στην καταβολή χορηγιών προς τους διάφορους δικαιούχους, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται, σε όλες τις περιπτώσεις, η κανονικότητα των δαπανών ή/και τα συμφέροντα του Οργανισμού, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω:

α. Ο Προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2018 ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα οι οποιεσδήποτε δαπάνες διενεργήθηκαν από 1.3.2018 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής του (5.4.2018) να μην είναι νομοθετικά καλυμμένες.

β. Στις 31.12.2019, ποσό ύψους €994.048, που αφορά στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Νέα Γενιά σε Δράση”, το οποίο ολοκληρώθηκε, παρέμεινε καταθετημένο σε τραπεζικό λογαριασμό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσω των Προϋπολογισμών των επόμενων ετών.

γ.  Εντοπίσαμε περιπτώσεις επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Πρωτοβουλίες Νέων” και “Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν πλήρως οι πρόνοιες των σχετικών Οδηγών που έκδωσε ο Οργανισμός, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την κανονικότητά τους. Για ικανοποίηση των αρχών της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης, τονίσαμε για άλλη μια φορά την σημαντικότητα της εφαρμογής των σχετικών προνοιών του Οδηγού, σε όλες τις περιπτώσεις. Επισημάναμε ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλονται χορηγίες σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν αμφιβολίες ως προς την υλοποίηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων.

δ.    Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των έργων υποδομής και γραφείων του ΟΝΕΚ, ο Ανάδοχος δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/παραστατικά έγγραφα που καθορίζονται στη σύμβαση, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να μην καταβάλει οποιανδήποτε πληρωμή από τις 3.7.2017 μέχρι και τις 17.10.2019. Επισημάναμε τη σημαντικότητα της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής των όρων της νέας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού.

ε.    Παρατηρήσαμε ελλιπή παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, αφού συγκεκριμένοι όροι εντολής δεν φαίνεται να υλοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο. Επισημάναμε ότι οι εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας σημασίας και να τίθενται απευθείας ενώπιον του ΔΣ, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.

στ.    Διαπιστώσαμε τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Κανονισμών για το θεσμοθετημένο ωράριο από το προσωπικό που εργάζεται στη Λεμεσό, και για λειτουργό άλλης επαρχίας παραμένει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια το έλλειμμα 158 ωρών εργασίας.

ζ.    Ο Οργανισμός παραχώρησε διάφορες χορηγίες για στήριξη προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων οργανισμών/σωματείων, για τα οποία ήταν συνδιοργανωτής, χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες.

η.    Δεν προωθήθηκαν ακόμα ενέργειες για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τον Οργανισμό, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι συνεισφορές στο Σχέδιο Συντάξεων των υπαλλήλων είναι αρκετές για κάλυψη των μελλοντικών του υποχρεώσεων.

Σημειώνεται ότι τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις, κοινοποιήθηκαν με επιστολή μας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, Εκτελεστικό Διευθυντή ΟΝΕΚ και Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για σχόλια και απόψεις, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον καθένα ξεχωριστά, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Χρόνος προσέλευσης/αποχώρησης υπαλλήλων

Έλλειμμα χρόνου εργασίας Λειτουργού

Χαρακτηριστικά είναι όσα εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία, όσον αφορά στον εργασιακό χρόνο. Όπως αναφέρεται σχετικά: «Λειτουργός του ΟΝΕΚ παρουσίασε, κατά τα έτη 2014 και 2015, συνολικό έλλειμμα χρόνου εργασίας 274 ωρών, χωρίς να της αποκοπεί το ανάλογο ωρομίσθιο, δεδομένης της μη ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου άδειας ανάπαυσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων και Κανονισμών, που διέπουν τον έλεγχο του θεσμοθετημένου ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού, στη συνεδρία, ημερ. 12.10.2017, αποφάσισε όπως το συγκεκριμένο θέμα διευθετηθεί σε υπηρεσιακό επίπεδο, στη βάση συμβιβαστικής επίλυσής του με τους άμεσα εμπλεκόμενους. Ειδικότερα, ο Οργανισμός με επιστολή του προς τη συγκεκριμένη λειτουργό, ημερ. 23.11.2017, προχώρησε στην αποκοπή χρηματικού ποσού, το οποίο ισοδυναμεί σε μόνο 116 ώρες απουσίας από το σύνολο των 274 ωρών, εξοφλητέο σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες αποκοπές. Επισημάναμε ότι οι αποκοπές μισθοδοσίας, που αφορούν στη διευθέτηση ωρών απουσίας από την εργασία, δεν πρέπει να επιδέχονται καμία διαπραγμάτευση και υποδείξαμε την υποχρέωση των υπευθύνων για διενέργεια επιπρόσθετης αποκοπής μισθού για τις 158 ώρες που υπολείπονταν από το σύνολο των 274 ωρών απουσίας. Ο Οργανισμός σε επιστολή του, μας ανέφερε ότι το ΔΣ επανεξέτασε το θέμα στη συνεδρία του με αρ. 16/2019 και αποφάσισε όπως προβεί σε όλες τις σύννομες ενέργειες για διευθέτηση του θέματος. Από επισκόπηση των πρακτικών της συγκεκριμένης συνεδρίας διαπιστώσαμε ότι, δεν έγινε σε αυτά οποιαδήποτε αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα.

Τονίσαμε ότι, βάσει της εγκυκλίου αρ. 1459 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), ημερ. 3.10.2012, σε περίπτωση που προκύπτει ελλειμματικός χρόνος, αφότου ληφθεί υπόψη οποιοδήποτε πλεόνασμα χρόνου κατά το τέλος του ημερολογιακού έτους στο πλαίσιο εφαρμογής του ελαστικού ωραρίου, θα πρέπει να αφαιρείται από την άδεια ανάπαυσης του υπαλλήλου, εκτός εάν ο ίδιος εκφράσει εγγράφως την επιθυμία του για αποκοπή του ανάλογου ημερομίσθιου».

Σύστάσεις Ελεγκτικής: «Υποδείξαμε την ανάγκη για λήψη διορθωτικών μέτρων, το συντομότερο, για διευθέτηση του υπόλοιπου ελλειμματικού χρόνου εργασίας, στη βάση των προνοιών της εγκυκλίου του ΤΔΔΠ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ μάς πληροφόρησε ότι θα ζητηθεί εκ νέου νομική συμβουλή για το θέμα.

4.10.2  Ελλιπής έλεγχος τήρησης εργασιακού ωραρίου από το προσωπικό του ΟΝΕΚ στην Επαρχία Λεμεσού.

Στο πλαίσιο ελέγχου της τήρησης του θεσμοθετημένου ωραρίου από το προσωπικό του ΟΝΕΚ που εργάζεται στη Λεμεσό, διαπιστώσαμε και πάλι τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών και διατάξεων που διέπουν τον έλεγχο του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, στις περιπτώσεις πέντε λειτουργών από τους έξι που απασχολούνται στο Επαρχιακό Γραφείο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού χρόνου αδικαιολόγητης απουσίας και ελλείμματος χρόνου, για τα έτη 2017-2019. Ενδεικτικά από τον έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα:

α. Λειτουργός εξακολουθεί να έχει χρόνο απουσίας 210 ώρες για τα έτη 2017-2018. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εγκυκλίου αρ. 1459 του ΤΔΔΠ, η ύπαρξη χρόνου απουσίας από την εργασία, είναι αδικαιολόγητη απουσία και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

β.  Για κάλυψη του ελλείμματος και χρόνου απουσίας των πέντε λειτουργών του Επαρχιακού Γραφείου, υποβλήθηκαν το 2020 δικαιολογητικά, όπως άδεια έναντι υπερωριών, έντυπα για εργασία εκτός γραφείου και ειδική άδεια από προϊστάμενο, δηλαδή με καθυστέρηση μέχρι τριών χρόνων, που δε θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτά.

γ.  Λανθασμένα έγιναν αποδεκτές το 2020, από τη Διεύθυνση του Οργανισμού, αιτήσεις για παραχώρηση άδειας χωρίς πιστοποιητικό ιατρού, για κάλυψη χρόνου απουσίας που  αφορούσε στα έτη 2017-2018 και δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί με άλλο τρόπο. Η συγκεκριμένη ενέργεια αντίκειται στις πρόνοιες του άρθρου 15(Ι) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (χορήγηση αδειών) Κανονισμών 101/95, σύμφωνα με τις οποίες, σε περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δύο διαδοχικές μέρες και δεν απαιτείται η υποβολή ιατρικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον οικείο Προϊστάμενο για καλυπτική έγκριση, μόλις επανέλθει στα καθήκοντά του. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι, σε μία περίπτωση λειτουργού, δόθηκε έγκριση για παραχώρηση άδειας, χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό εννέα φορές, ενώ στο εν λόγω άρθρο προνοείται όπως η μέγιστη περίοδος απουσίας ασθένειας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό αρμόδιου Ιατρικού Λειτουργού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ συνολικά ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

δ.  Λανθασμένα μέρος του ελλείμματος χρόνου/χρόνου απουσίας για τα έτη 2017-2018, καλύφθηκε από άδεια ανάπαυσης που είχαν σε πίστη τους το 2020. Η ύπαρξη τυχόν ελλείμματος χρόνου/χρόνου απουσίας πρέπει να τακτοποιείται από συσσωρευμένη άδεια ή από άδεια που έχει σε πίστη του ο υπάλληλος, κατά το έτος που αφορά στο έλλειμμα χρόνου/χρόνου απουσίας, διαφορετικά θα πρέπει να γίνεται διευθέτηση με αποκοπή μισθού.

ε.  Δεν διενεργήθηκε συμφιλίωση των ωρών που αφορούσαν σε έλλειμμα χρόνου/χρόνου απουσίας πριν και μετά την υποβολή δικαιολογητικών, ενώ για ορισμένες περιπτώσεις μάς υποβλήθηκαν διαφορετικές καταστάσεις χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης, με διαφορετικό υπόλοιπο, για την ίδια χρονική περίοδο, για τον ίδιο λειτουργό. Στην προσπάθεια λειτουργού της Υπηρεσίας μας, να συμφιλιώσει το αρχικό υπόλοιπο ωρών που αφορούσε στους εν λόγω υπαλλήλους, με το τελικό υπόλοιπο που παρουσιάζεται στην κατάσταση που εκδόθηκε από το σύστημα, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, αυτό δεν συμφωνούσε, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο σύστημα, θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί.

ζ. Δεν έχει οριστεί υπεύθυνο άτομο ανά κλάδο, ευθύνη του οποίου να είναι η τήρηση του ωραρίου και η επισκόπηση των δεκαπενθήμερων καταστάσεων του χρόνου προσέλευσης/ αποχώρησης των υπαλλήλων, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν ελλειμμάτων χρόνου και χρόνου απουσίας και την έγκαιρη τακτοποίησή τους, όπως προβλέπεται στις σχετικές εγκυκλίους, Νόμους και Κανονισμούς.

η.   Ακόμα και μετά την εγκατάσταση του νέου ενιαίου λογισμικού για τον έλεγχο του χρόνου προσέλευσης/αποχώρησης των υπαλλήλων, τον Μάιο του 2020, εξακολουθούν να υποβάλλονται και να γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά για κάλυψη ελλειμμάτων χρόνου/ χρόνου απουσίας, με σημαντική καθυστέρηση.

Γενικότερα αναφέρεται ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να καταβάλλει την κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντά του και να ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας και των κανόνων που ο ίδιος καθορίζει για την καταβολή χορηγιών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Για δεύτερη χρονιά στο άρμα του ο Βασιλιάς «Λεμέσιος» στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας

Το καρναβάλι είναι αισιοδοξία και χαρά, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Βασιλιάς «Λεμέσιος» ο Μαχαραγιάς της πόλης, ο οποίος σήμερα φοράει, για δεύτερη συνεχή χρονιά,...

Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών

Από την 1η Μαρτίου 2021 άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το αναθεωρημένο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο...

Ανησυχία πολιτικών μηχανικών για ασφάλεια παλιών οικοδομών στο ενδεχόμενο σεισμού

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), με αφορμή τον ισχυρό σεισμό στην Ελασσόνα, σε ανακοίνωση του επαναλαμβάνει την ανησυχία του όσον αφορά την στατική...

Συνεχίζεται η μετασεισμική δραστηριότητα στη Λάρισα

Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι της Λάρισας καθώς συνεχίζει να είναι έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Σε ορισμένες περιοχές της πόλης έχουν υποστεί ζημιές,...

Τηλεδιάσκεψη με Μέρκελ θα έχει το απόγευμα ο Πρόεδρος, την Παρασκευή έρχεται ο Μπορέλ, Κυριακή η Λουτ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με την Καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ  στις 6.30μμ σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ανακοίνωσε...

ΗΠΑ: Εγκρίθηκε η “Πράξη Τζορτζ Φλόιντ” από τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Πέντε ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης του λευκού πρώην αστυνομικού που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, η Βουλή των Αντιπροσώπων...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!