16.9 C
Nicosia
Πέμπτη 18 Απρίλιος 2024 | 4:11

Στέλνει το ΔΣ του ΡΙΚ στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς η Ελεγκτική Υπηρεσία

Στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θα στείλει η Ελεγκτική Υπηρεσία την Έκθεση αναφορικά με την εφαμοργή της συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για το νέο οργανόγραμμα του σταθμού, με σκοπό τη διερεύνηση του ενδεχομένου κατάχρησης εξουσίας.

Η Υπηρεσία αποφάσισε να διενεργήσει τον έλεγχο καθότι «η υλοποίηση των συμφωνιών που έγιναν το 2020, μεταξύ του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και των συντεχνιών για νέο οργανόγραμμα περιλαμβάνει πολλές αναβαθμίσεις θέσεων και αυξήσεις στη μισθοδοσία του προσωπικού, οι οποίες αναμένεται να εκτοξεύσουν τόσο το κόστος μισθοδοσίας του Ιδρύματος κατά 33% σε πέντε χρόνια (έτη 2021-2026) όσο και της κρατικής χορηγίας προς αυτό», αναφέρει η έκθεση της Ελεγκτικής. Παράλληλα, εξετάστηκαν πρόσθετα γενικά θέματα προσωπικού.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΡΙΚ, κατά παράβαση της Συμφωνίας που είχε γίνει με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, η οποία είχε περιληφθεί στον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2021 αποκτώντας ισχύ νόμου, κατάρτισε προσωρινά Σχέδια Υπηρεσίας ώστε να αναβαθμιστούν παράνομα οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (κυρίως Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου – ΣΑΧ και σε κάποιες περιπτώσεις μόνιμοι υπάλληλοι) που δεν κατείχαν πτυχίο πανεπιστημίου σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης τους ή/και δεν κατείχαν τα απαιτούμενα προσόντα της γλώσσας. Αυτά τα προσωρινά Σχέδια Υπηρεσίας ήταν διαφορετικά από αυτά που είχαν συμφωνηθεί με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την παράνομη αναβάθμιση και μετά εγκαταλείφθηκαν.

Με βάση τη Συμφωνία, 16 μόνιμοι υπάλληλοι που δεν κατείχαν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης με βάση τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας, θα παρέμεναν σε ξεχωριστές δομές ανέλιξης με βάση το υφιστάμενο εγκεκριμένο οργανόγραμμα και το δικαίωμά τους για ανέλιξη στην κλίμακα Α8-Α9-Α10(Ι) θα διαφυλασσόταν κατά τη σύνταξη των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας με τη συμπερίληψη μεταβατικών διατάξεων. Αντί τούτου, στον Προϋπολογισμό, έγινε αναφορά σε ανέλιξη σε προσωπική βάση στα αμέσως επόμενα ανελικτικά επίπεδα και οι ανελικτικές θέσεις καταργήθηκαν, με τρόπο που παρέπεμπε σε άμεση αναβάθμιση. Πέραν αυτού, οι υπάλληλοι αυτοί αναβαθμίστηκαν χωρίς να ελεγχθεί αν έχουν τα καθορισμένα προσόντα της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

Δύο μόνιμοι υπάλληλοι αναβαθμίστηκαν στην κλίμακα Α8-Α10-Α11 χωρίς να εξακριβωθεί αν είχαν το καθορισμένο προσόν της αγγλικής γλώσσας.

Το ΔΣ προέβη σε αναβάθμιση Συνεργατών Αορίστου Χρόνου (ΣΑΧ), για τους οποίους υπήρχαν αμφιβολίες αναφορικά με την αναγνώριση των πτυχίων τους. Αρχικά το ΔΣ είχε αποφασίσει να τους παραπέμψει στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) για αναγνώριση των πτυχίων τους, αλλά στη συνέχεια, δήθεν ενόψει του φόβου για ενδεχόμενες αγωγές κατά του ΡΙΚ, προέβη στην παράνομη αναβάθμισή τους.

Το ΔΣ προέβη σε οριζόντια αναβάθμιση όλων των ΣΑΧ, ανεξαρτήτως του εάν το πτυχίο που κατείχαν ήταν σχετικό με τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης τους και ανεξαρτήτως του εάν εκτελούσαν τα καθήκοντα της θέσης στην οποία αναβαθμίστηκαν.

Αναβαθμίστηκαν από τη μισθολογική κλίμακα Α4-Α7(ΙΙ) στην κλίμακα Α8-Α10-Α11, τέσσερεις ΣΑΧ για τους οποίους υπήρχε επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ ότι το πτυχίο τους δεν ήταν αναγνωρισμένο.

Μεταξύ των ΣΑΧ που αναβαθμίστηκαν, περιλαμβάνεται ένα άτομο, στον προσωπικό φάκελο του οποίου δεν υπάρχει πτυχίο.

Αναβαθμίστηκαν δύο ΣΑΧ, οι οποίοι παρόλο που προσκόμισαν πτυχία φαινομενικά από το ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τα οποία ενώ εκδόθηκαν με διαφορά δύο ετών, παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές, που θα έπρεπε να προβληματίσουν και να διερευνηθούν.

Αναβαθμίστηκαν τρεις Γραφείς από τη μισθολογική κλίμακα Α2-Α5-Α7 σε θέσεις Λειτουργών στην κλίμακα Α8-Α10-Α11 ενώ ο Προϋπολογισμός δεν προέβλεπε τέτοια αναβάθμιση γραφέων, ανεξάρτητα από τα προσόντα που κατείχαν.

Από την υπογραφή της Συμφωνίας στις 27.10.2020 μέχρι τις 31.3.2023, το ΡΙΚ συνέχισε να μετατρέπει υπαλλήλους σε ΣΑΧ. Συγκεκριμένα, μετέτρεψε 21 έκτακτους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, παρά τους περιορισμούς που προνοούνταν τόσο στη Συμφωνία όσο και στους Προϋπολογισμούς του Ιδρύματος.

Το ΡΙΚ μετέτρεψε σε ΣΑΧ, συνεργάτη ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) ο οποίος είχε προσληφθεί με τη μέθοδο Head Hunting ενώ αυτό δεν προβλέπεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΡΙΚ για τη Διαδικασία Πρόσληψης Μισθωτών Συνεργατών.

Το ΡΙΚ κατά το 2022 μετέτρεψε σε ΣΑΧ τους τρεις παρουσιαστές της νοηματικής, οι οποίοι απασχολούνταν στο Ίδρυμα για χρόνια και δεν μετατρέπονταν σε αορίστου χρόνου, λόγω της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων τους (ολιγόλεπτη παρουσίαση κυρίως δελτίων ειδήσεων με κατ’ αποκοπή αμοιβή ανά παρουσίαση). Μία εξ αυτών αναβαθμίστηκε στη θέση Λειτουργού Τηλεοπτικών Προγραμμάτων, Κλ. Α8-Α10-Α11 και, πέραν της παρουσίασης ολιγόλεπτων δελτίων ειδήσεων και άλλων ενημερωτικών εκπομπών, τις υπόλοιπες ώρες, της ανατέθηκαν καθήκοντα τηλεφωνήτριας στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

Το ΡΙΚ, συνεχίζει να προσλαμβάνει έκτακτους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο του 1985 (Ν.169/1985). Συγκεκριμένα, έγινε πρόσληψη 18 έκτακτων υπαλλήλων (εκτός των ηθοποιών), χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η έγκριση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως προνοείται στη Συμφωνία. Μάλιστα, το ΡΙΚ προβαίνει σε απασχόληση έκτακτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, ακόμη και σε θέσεις στις οποίες ήδη υπηρετεί υπεράριθμος αριθμός ΣΑΧ, κατά παραβίαση των σχετικών προνοιών των Προϋπολογισμών για τα έτη 2020 -2023.

Το επόμενο ΔΣ του ΡΙΚ υπό τον Πρόεδρο, που διορίστηκε τον Μάιο 2023 μετά την παραίτηση του πρώην Προέδρου ΔΣ, αποφάσισε σε συνεδρία του όπως ακυρώσει τις αναβαθμίσεις για 19 ΣΑΧ μέχρι να εξασφαλίσουν εξακρίβωση, αναγνώριση και επιβεβαίωση των προσόντων τους, από το ΚΥΣΑΤΣ. Στην ίδια συνεδρία το ΔΣ αποφάσισε όπως μην αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για την περίοδο αναβάθμισης τους. Για τους υπόλοιπους παρανόμως αναβαθμισθέντες υπαλλήλους δεν έχει ακόμη ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για άρση των παρανομιών.

Το ίδιο ΔΣ, χαρακτήρισε την απόφαση του προηγούμενου ΔΣ, υπό την προεδρία του Προέδρου του που είχε παραιτηθεί τον Φεβρουάριο του 2023, για τις παράνομες αναβαθμίσεις ως μη συνάδουσα με τον δέοντα τρόπο λειτουργίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και ως κατάχρηση εξουσίας, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η επίκληση της διακριτικής ευχέρειας διοικητικού οργάνου δεν μπορεί να παρακάμπτει ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται από σχέδια υπηρεσίας.

Ουσιαστικά, δεν φτάνει που σε έναν ημικρατικό οργανισμό με τόσο υψηλό κόστος μισθοδοσίας, αντί να ληφθούν μέτρα για περιορισμό του κόστους, έγιναν συμφωνίες βάσει των αιτημάτων των συντεχνιών για ευρείας κλίμακας μισθολογικές αναβαθμίσεις, το ΔΣ παράνομα και ενδεχομένως ενεργώντας καθ’ υπέρβαση και/ή κατάχρηση εξουσίας αναβάθμισε υπαλλήλους σε θέσεις της επιστημονικής βαθμίδας χωρίς να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή/και χωρίς το πτυχίο τους να είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ, και/ή χωρίς τούτο να προβλέπεται στον Προϋπολογισμό, και/ή σε θέσεις που είχαν καταργηθεί στον Προϋπολογισμό. Επίσης το Ίδρυμα προέβηκε σε προσλήψεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου τη στιγμή που έχει υπεράριθμο προσωπικό έναντι κενών θέσεων, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

Η παρούσα Έκθεση, παράλληλα με τη δημοσιοποίησή της, θα σταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση του ενδεχομένου κατάχρησης εξουσίας».

Αυτούσια η έκθεση ΕΔΩ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Πρόγραμμα για στήριξη τ/κ επιχειρήσεων από ΕΕ ανακοίνωσε η Κομισιόν

Πρόγραμμα για στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και ώθηση στο εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε...

Υπουργός Εσωτερικών: Οι παράτυπες μετακινήσεις εκλογέων θα καταγγελθούν

Σε περιπτώσεις που μετά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι έγιναν παράτυπα πιστοποιήσεις των στοιχείων πολιτών για τη μετακίνηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες,...

Ιράν: «Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό συνοδεύει ιρανικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα»

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν συνοδεύει ιρανικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός του, ο ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο...

Χεζμπολάχ: 18 Ισραηλινοί τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση από επίθεση με drone και πυραύλους (βίντεο)

Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο έπληξε κοινοτικό κέντρο στο χωριό Arab al-Aramshe, δήλωσαν οι γιατροί και ο...

Πληροφορία για θετικό δείγμα ντόπινγκ Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή

Μια «κακή» πληροφορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετέφερε η ιστοσελίδα dikisports, που επικαλείται το International Testing Agency (Λωζάνη). Σύμφωνα με αυτή, Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής που...

SKY express: Αύξηση 15% στην επιβατική κίνηση και 26% στα έσοδα της το πρώτο τρίμηνο

Συνολική αύξηση επιβατικής κίνησης 15% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 κατέγραψε η SKY express. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης του εσωτερικού άγγιξε το...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!