16.8 C
Nicosia
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 | 15:19

CYTA: Σημαντικές αλλαγές στη δομή και μετεξέλιξη του προσωπικού – Δείτε όλες τις αλλαγές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τις προτάσεις θεσμικής καινοτομίας και τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν τη μετεξέλιξη του προσωπικού της Cyta.

Σε ανακοίνωση της Cyta προς το προσωπικό, σημειώνεται ότι, η συζήτηση θα συνεχιστεί ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες, ο σχεδιασμός υλοποίησης και οι περαιτέρω τροποποιήσεις που δυνατόν να χρειαστούν σε Νομοθεσία, Κανονισμούς ή Αποφάσεις του Οργανισμού, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι και τον Μάιο του 2023 και να υποβληθεί ότι χρειάζεται για πολιτειακές εγκρίσεις.

Με τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν, εκφράζεται η πεποίθηση ότι επιλύονται άμεσα χρονίζοντα προβλήματα όπως, η- αναβάθμιση ωρομισθίων σε μηνιαίους υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου, η ρύθμιση και εξομοίωση των δικαιωμάτων του προσωπικού των θυγατρικών με την κατηγορία μηνιαίων υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου, η παροχή κινήτρων, ωφελημάτων, εκπαίδευσης, κινητικότητας και ανέλιξης για όλο το προσωπικό, και η δημιουργία ευελιξίας στην πρόσληψη νέου προσωπικού.

Την πληροφορία της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του οργανισμού, Μιχάλης Ιωαννίδης.

Οι παράμετροι:

Α. Ωρομίσθιο Προσωπικό (Όλοι)

Το σύνολο του Ωρομίσθιου Προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο, θα αναβαθμιστεί σε προσωπικό Αορίστου Χρόνου και θα επιδιωχθεί η ένταξή του στο νέο «Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα».

Επιπλέον, θα διασφαλιστεί η ίδια αντιμετώπιση σε σχέση με την παροχή Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής που θα απολαμβάνουν οι υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού.

Β. Νέα Κατηγορία Μηνιαίου Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (επιλέξιμο Ωρομίσθιο

Προσωπικό που εντάσσεται στην Νέα Κατηγορία και Νεοπροσληφθέντες)

Δημιουργείται νέα κατηγορία μηνιαίων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου και θα δοθεί το δικαίωμα στο μεγαλύτερο επιλέξιμο μέρος του Ωρομίσθιου Προσωπικού εάν το επιθυμεί και εάν δεν διαπιστώνεται να έχει άλλο κώλυμα, να ενταχθεί στη νέα κατηγορία.

Το προσωπικό που θα ενταχθεί στη νέα κατηγορία θα αμείβεται με σταθερό μηναίο μισθό, πλέον φιλοδώρημα που θα υπολογίζεται στη βάση ενός Σχεδίου πρόσθετων αμοιβών συνδεδεμένων με την απόδοση ή προμήθειας στη βάση πωλήσεων (ανάλογα με τον ρόλο).

Επιπλέον, θα υπάρχουν τα πιο κάτω ωφελήματα:

1. Συμμετοχή στο νέο «Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα».

2. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή αντίστοιχη των Μηνιαίων Υπαλλήλων Δημοσίου.

3. Εφάπαξ αύξηση 5.75% επί του μηνιαίου μισθού του κάθε υπαλλήλου ως αποτέλεσμα της ένταξης στη νέα κατηγορία.

4. Καταβολή 0.5% επί του μισθού για Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

5. Καταβολή 0.5% επί του μισθού για Ταμείο Ευημερίας.

6. Οι συνολικές ώρες του προσωπικού θα είναι αντίστοιχες με εκείνες του υφιστάμενου μηνιαίου προσωπικού.

7. Το μόνιμο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου θα απολαμβάνει υπερωριακών ωφελημάτων, αδειών και αδειών ασθενείας με τους ιδίους όρους όπως το υπόλοιπο προσωπικό του Οργανισμού.

Όσον αφορά την ανέλιξή και αξιοποίηση του προσωπικού που θα ενταχθεί στη νέα κατηγορία ιδιωτικού θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Ανέλιξη με προαγωγές (π.χ. καταστηματάρχες, ομαδάρχες, κλπ).

2. Δυνατότητα Μετάταξης ή Μετακίνησης από ρόλο σε ρόλο στη βάση καθηκόντων, προσόντων και απαιτήσεων του ρόλου.

Τέλος, στο εν λόγω προσωπικό, θα εφαρμόζονται και τα ακόλουθα:

1. Ενσωμάτωση Πρόνοιας για Μετάταξη προσωπικού στους Κανονισμούς Προσωπικού

2. Ειδική μοριοδότηση για περιπτώσεις ένταξης στις κατηγορίες Δημοσίου Δικαίου.

3. Δυνατότητα μετάθεσης αναλόγως των αναγκών της Cyta.

4. Διαφοροποιημένη μισθολογική ανέλιξη στη βάση της απόδοσης του προσωπικού πέραν του σταθερού μηνιαίου μισθού.

5. Εντός ενός έτους από την ένταξη θα επιδιωχθεί όπου χρειάζεται επανακαθορισμός περιγραφής καθηκόντων και προσόντων και η κατά το δυνατόν ένταξη στους νέους ρόλους όλων των υπαλλήλων με βάση τα καθήκοντα που ασκούνται.

Η νέα κατηγορία μηνιαίων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου και ο καθορισμός βασικών ρόλων, κύριων προσόντων και καθηκόντων και της τοποθέτησης σε κλίμακες θα συζητηθούν και συμφωνηθούν με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μέχρι και το Μάιο 2023.

Με την πλήρη κατάληξη και εφαρμογή τα όποια νέα μισθολογικά ωφελήματα θα έχουν ισχύ από την 1/1/2023.

Γ. Προσωπικό Θυγατρικών που αξιοποιείται από θυγατρικές για προσφορά υπηρεσιών τη Cyta

Θα ισχύουν τα ίδια με το αντίστοιχο Μηνιαίο/Ωρομίσθιο Προσωπικό της Cyta και θα διασφαλιστεί η εξομοίωση των όρων εργοδότησης ανάλογα με τον ρόλο που διεκπεραιώνουν. Περαιτέρω, θα επιδιωχθεί η ένταξή του προσωπικού στο νέο «Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» (εάν αυτό είναι δυνατό).

Η εργοδότηση του προσωπικού θα συνεχίσει να είναι στη σχετική θυγατρική εταιρεία.

Δ. Υπόλοιπο Μηναίο Προσωπικό Θυγατρικών

Θα επιδιωχθεί η ένταξη του πιο πάνω προσωπικού που έχει συμπληρώσει 30 μήνες στο νέο «Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» (εάν αυτό είναι δυνατό).

Ε. Υφιστάμενο Μηνιαίο Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου

Σε όλες τις υφιστάμενες κατηγορίες μηνιαίου προσωπικού δημοσίου δικαίου θα διατηρηθούν άθικτοι οι όροι εργοδότησης και θα προστεθούν και τα ακόλουθα:

1. Προσθήκη Ετήσιου Σχεδίου πρόσθετων εφ’ άπαξ αμοιβών συνδεδεμένων με την απόδοση ή προμήθειας στη βάση πωλήσεων (ανάλογα με τον ρόλο) για εξαιρετική απόδοση νοουμένου ότι το Συμβούλιο διαπιστώνει κάθε χρόνο ότι στο ΣΔΑ αποτυπώνεται η πραγματική απόδοση του προσωπικού και νοουμένου ότι δεν διαπιστώνεται κίνδυνος να αξιοποιείται ο θεσμός για χειραγώγηση είτε προσαυξήσεων είτε φιλοδωρήματος, είτε σε άλλες κατηγορίες είτε για την κατηγορία υφισταμένων μηνιαίων υπαλλήλων.

2. Διατήρηση και εφαρμογή σχετικής πρόνοιας για Μετάταξη προσωπικού που ήδη υπάρχει στους κανονισμούς προσωπικού.

ΣΤ. Κατηγορία Μηνιαίου Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου (Νέες Προσλήψεις)

Οι νέες προσλήψεις προσωπικού Δημοσίου Δικαίου θα γίνονται σε μια διαφοροποιημένη κατηγορία προσωπικού δημοσίου δικαίου που θα αποτελεί συνέχεια της υφιστάμενης κατηγορίας προσωπικού με τροποποιήσεις όμως στο σχεδιασμό για τον καθορισμό βασικών ρόλων, κύριων προσόντων και καθηκόντων και στην τοποθέτηση σε κλίμακες.

Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται στη νέα κατηγορία θα αμείβεται με σταθερό μηνιαίο μισθό, πλέον φιλοδώρημα που θα υπολογίζεται στη βάση ενός Σχεδίου πρόσθετων αμοιβών συνδεδεμένων με την απόδοση ή προμήθειας στη βάση πωλήσεων (ανάλογα με τον ρόλο).

Επιπλέον, θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα ωφελήματα. Όσον αφορά την ανέλιξή του μηνιαίου προσωπικού δημοσίου δικαίου που θα προσληφθεί από την εφαρμογή του σχεδίου και στο εξής θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Ανέλιξη με προαγωγές

2. Δυνατότητα Μετάταξης ή Μετακίνησης από ρόλο σε ρόλο στη βάση καθηκόντων και προσόντων και απαιτήσεων του ρόλου.

Τέλος, στο εν λόγω προσωπικό, θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Διατήρηση και εφαρμογή της πρόνοιας για Μετάταξη προσωπικού που ήδη υπάρχει στους κανονισμούς προσωπικού.

2. Διαφοροποιημένη μισθολογική ανέλιξη στη βάση της απόδοσης του προσωπικού πέραν του σταθερού μηνιαίου μισθού.

3. Εντός ενός έτους από την ένταξη θα επιδιωχθεί καθορισμός περιγραφής καθηκόντων και προσόντων.

Η νέα κατηγορία μηνιαίων υπαλλήλων δημοσίου δικαίου και ο καθορισμός βασικών ρόλων, κύριων προσόντων και καθηκόντων και της τοποθέτησης σε κλίμακες θα συζητηθούν και συμφωνηθούν με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μέχρι και το Μάιο 2023.

Ζ. Κατηγορία Πρόσθετου Προσωπικού με Σύμβαση

Θα παρέχεται στον Οργανισμό δυνατότητα να γίνεται προσωρινή ενσωμάτωση μικρού (προσυμφωνημένου) αριθμού προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, σε θέσεις του Οργανισμού που ασκούνται από προσωπικό δημοσίου δικαίου, νοουμένου ότι οι θέσεις τους είναι πρόσθετες σε αριθμό των υφιστάμενων θέσεων των δημοσίου δικαίου.

Η. Προσλήψεις

Μέχρι και τον Μάιο 2023 θα σχεδιαστεί και τύχει διαβούλευσης νέα, πιο ευέλικτη από τη σημερινή διαδικασία που να μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις κατηγορίες και μέσα στο πλαίσιο προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων ειδικά για τη Cyta.

Θ. Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης (Σύνολο Προσωπικού)

Το Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης θα τεθεί υπό διαβούλευση ενώπιον της Επιτροπής Προσωπικού του Συμβουλίου, προς συνεχή βελτίωση λαμβανομένου υπ’ όψιν των θέσεων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και των σχετικών Συμβούλων του Οργανισμού.

Ι. Διαχείριση για Μειωμένη Απόδοση (Σύνολο Προσωπικού)

Για βαθμολογίες του ΣΔΑ κάτω του 2.49 θα ακολουθείται ένταξη σε μηχανισμό στήριξης και εκπαίδευσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Κατρακύλησαν οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία

Οι τιμές των βρετανικών κατοικιών υποχώρησαν 3,1% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο - ήταν η μεγαλύτερη πτώση από το 2009, δήλωσε την Παρασκευή η...

Συνάντηση ΠτΒ με ΥΠΕΣ: Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης

Τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου δέχθηκε την Παρασκευή, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η εθιμοτυπική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε...

Τέλος στις φήμες περί κόντρας – «Τον λέω Μάκη, με λέει Κωνσταντίνο»

Τέλος στις φήμες περί κόντρας έβαλαν σήμερα Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα το πρωί είχαν συνάντηση, κατά την οποία συζήτησαν για όλα...

ΕΚΤ: Πρέπει να αυξηθούν κι άλλο τα επιτόκια

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Martins Kazaks δήλωσε ότι το κόστος δανεισμού θα πρέπει να αυξηθεί ακόμη, για να αντιμετωπίσει την...

Λουκασένκο: Έναρξη συνομιλιών «άνευ όρων» ανάμεσα στην Μόσχα και το Κίεβο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του προέδρου Πούτιν, κάλεσε σε «εκεχειρία» στην Ουκρανία και σε έναρξη συνομιλιών «άνευ όρων» ανάμεσα στην Μόσχα και...

Επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα-Στο 5,4% τον Μάρτιο

Mε τα τρόφιμα να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και την ενέργεια να επιστρέφει σε αρνητικό έδαφος, o εναρμονισμένος δείκτης  τιμών καταναλωτή τον Μάρτιο στην Ελλάδα υποχώρησε...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!

Nomisma Test

FREE
VIEW