28.8 C
Nicosia
Σάββατο 8 Μαΐου 2021 | 17:08

Στα €175 εκ. τα δάνεια προσφύγων που εμπίπτουν στο ειδικό σχέδιο για ΜΕΔ

Στα περίπου €175 εκατομμύρια, από τα συνολικά €545 εκ., ανέρχεται το συνολικό ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που έχουν παραχωρηθεί σε πρόσφυγες μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και με εγγύηση του κράτους και τα οποία καλύπτονται από το κυβερνητικό Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επέκταση του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή στις 4 Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021.

Από τα €175 εκ., σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, δάνεια, ύψους περίπου €100 εκ. έχουν δοθεί με κεφάλαια του κράτους μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), ενώ τα υπόλοιπα €75 εκ. έχουν δοθεί με κεφάλαια είτε του ΟΧΣ είτε του πρώην Συνεργατισμού και με κρατική εγγύηση.

Συγκεκριμένα, από αυτά τα €75 εκ., τα €11 εκ. βρίσκονται στον ΟΧΣ, τα €7 εκ. έχουν μεταφερθεί από τον πρώην Συνεργατισμό στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Όσον αφορά στο σύνολο των δανείων, ύψους €545 εκ., τα οποία παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες και αφορούν είτε εξυπηρετούμενα είτε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, από αυτά τα €160 εκ. δόθηκαν με κρατική εγγύηση και βρίσκονται τα €11 εκ. στον ΟΧΣ, τα €59 εκ. στην Ελληνική Τράπεζα και τα υπόλοιπα στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Τα υπόλοιπα €385 εκ. έχουν δοθεί από τον ΟΧΣ με κεφάλαια του κράτους.

Το Σχέδιο το οποίο προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συναφθεί με έγκριση του ΚΦΙΚΒ (είτε με Εγγύηση είτε με Κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα), αφορά δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2018, και στην συνέχεια επεκτάθηκε να περιλάβει και τους δανειολήπτες με καθυστερήσεις την 31ην Δεκεμβρίου 2019.

Το αρχικό Σχέδιο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή από τις 2 Ιανουαρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020. Ακολούθως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως:(α) παραταθεί η χρονική διάρκεια υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2020.

Στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε την έγκριση της επέκτασης του Σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Η επέκταση του Σχεδίου τέθηκε σε εφαρμογή από τις 4 Ιανουαρίου 2021 και θα ισχύει μέχρι την 30ην Ιουνίου 2021.

Σκοπός του Σχεδίου είναι οι πρωτοφειλέτες δανείων που παραχωρήθηκαν με έγκριση του ΚΦΙΚΒ και τα οποία παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2019, θα έχουν την επιλογή είτε να διευθετήσουν το υπόλοιπο του δανείου τους με αναδιάρθρωση του εναπομείναντα Κεφαλαίου του δανείου τους και ταυτόχρονη διαγραφή όλων των μέχρι την ημερομηνία αναδιάρθρωσης, τόκων ή/και εξόδων (μείον το ποσό της επιχορήγησης των τόκων από τον ΚΦΙΚΒ), είτε με άμεση εξόφληση του εκκρεμούς Κεφαλαίου (αρχικό ποσό κεφαλαίου μείον οποιοδήποτε ποσό έχει πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της πλήρους διευθέτησης) και διαγραφή όλων των τόκων/εξόδων (μείον το ποσό της επιχορήγησης των τόκων από τον ΚΦΙΚΒ).

Εξάλλου, σύμφωνα με επιστολή που κατέχει το ΚΥΠΕ και την οποία απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών την περασμένη εβδομάδα στον ΟΧΣ και στην ΚΕΔΙΠΕΣ, στην οποία θέτει την θέση του σε σειρά ερωτημάτων που τέθηκαν, σε αυτή αναφέρεται ότι το αναφερόμενο Σχέδιο προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συναφθεί με έγκριση του ΚΦΙΚΒ (είτε με Εγγύηση είτε με Κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα) και παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η λύση αναδιάρθρωσης είτε δεν ακολουθείται ή δεν καλύπτει πέραν του τόκου και κεφάλαιο.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι εάν η μειωμένη δόση που συμφωνήθηκε ή/και καταβάλλεται δεν υπερβαίνει το 50% της κανονικής δόσης που έχει συμφωνηθεί κατά την αναδιάρθρωση του δανείου. Ως εκ τούτου στην περίπτωση που το υφιστάμενο δάνειο δεν εμπίπτει στα πιο πάνω, τότε αυτό δεν μπορεί να περιληφθεί στο Σχέδιο, προστίθεται.

Προκαταρκτικά εκείνο που δύναται να εξεταστεί σε σχέση με την ιστορικότητα του δανείου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, «είναι στις περιπτώσεις που πραγματοποιείτο αναδιάρθρωση λόγω αλλαγής του συνοφειλέτη ή/και εγγυητή ή και περιπτώσεων που δεν προέκυπτε οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχικό ποσό δανεισμού (π.χ. νέο δάνειο στο οποίο προστίθεντο οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι, επέκταση της χρονικής διάρκειας στην βάση των Κανονισμών του κλπ)».

Αναφορικά με το θέμα που τέθηκε ως προς τις αποπληρωμές σε δάνεια που, με βάση το Σχέδιο, θεωρούνται ήδη εξοφλημένα, η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι «να μην επιστρέφεται κανένα ποσό που πληρώθηκε πέραν του εναπομείναντος κεφαλαίου και οι επιπλέον καταθέσεις να μειώνουν το ποσό της διαγραφής».

Διαχείριση του θέματος των τόκων και άλλων χρεώσεων

Σε σχέση με την διαχείριση του θέματος των τόκων και τυχόν άλλων χρεώσεων που δυνατόν να προκύψουν μεταξύ του χρόνου υποβολής των στοιχείων και της ημερομηνίας έγκρισης της διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως συμφωνεί όπως ακολουθηθεί η πιο κάτω διαδικασία ανά περίπτωση:

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στην επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου (για άμεσες εξοφλήσεις που έχουν ήδη γίνει), θα περιλαμβάνεται προσθήκη στο ποσό προς διαγραφή και επιπλέον τόκοι μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της επιστολής, για να δίνεται το αναγκαίο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διαδικασιών κλεισίματος του λογαριασμού.

Αναφέρει επίσης ότι στις περιπτώσεις όπου η έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου θα δίνεται προτού οι δανειολήπτες καταβάλουν το εναπομείναν κεφάλαιο (στις περιπτώσεις άμεσης εξόφλησης όπου οι δανειολήπτες έχουν την πρόθεση να το πράξουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο Σχέδιο), η επιστολή έγκρισης θα έχει τον όρο για το χρονικό ορίζοντα σε σχέση με το ορόσημο της πλήρους αποπληρωμής του εναπομείναντος κεφαλαίου και πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία έγκρισης για τη διεκπεραίωση της διαγραφής από τον ΟΧΣ και κλείσιμο του λογαριασμού.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι ανάλογες διευθετήσεις στο περιεχόμενο της επιστολής έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου θα γίνουν και για τις περιπτώσεις των ρυθμίσεων/αναδιαρθρώσεων και σημειώνει πως στις περιπτώσεις αυτές, από την ημερομηνία έγκρισης του Γενικού Λογιστηρίου θα δίνεται το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης από το Γενικό Λογιστήριο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ρύθμισης/αναδιάρθρωσης του δανείου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές χαλκού και σιδηρομεταλλεύματος

Οι τιμές του χαλκού και του σιδηρομεταλλεύματος ανήλθαν σήμερα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη στην ισχυρή ζήτηση, κυρίως από την Κίνα, και το αδύναμο...

Νέο ρεκόρ για Dow Jones με άλμα άνω των 200 μονάδων – Ιστορικό υψηλό και για S&P 500

Νέο ρεκόρ κατέγραψε στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones, με άλμα άνω των 200 μονάδων, ενώ σε νέο ιστορικό υψηλό...

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα- Αισθητός σε περιοχές της Αχαΐας- Ηλείας- Αρκαδίας

Ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 13:20 σήμερα το μεσημέρι στα Καλάβρυτα, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και...

Κομισιόν: Nέο συμβόλαιο με Pfizer- Biontech για 1,8 δισ. δόσεις εμβολίου έως το 2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο με την Pfizer-Biontech για την προμήθεια 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά της COVID-19 για την περίοδο 2021-2023,...

Στην Παρί ως το 2025 ο Νεϊμάρ

Η Παρί Σεν Ζερμέν και ο Νεϊμάρ θα συνεχίσουν τον κοινό δρόμο τους έως το 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ο γαλλικός σύλλογος...

Μητσοτάκης από Πορτογαλία: Η ανάκαμψη που έρχεται πρέπει να έχει λιγότερες ανισότητες

Περισσότερες και καλύτερες δουλειές, λιγότερες ανισότητες, καλύτερη ποιότητα εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η οικονομική ανάκαμψη...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!