9.1 C
Nicosia
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 | 20:21

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου

Ισχυρή πρόοδο έναντι των στρατηγικών της στόχων και επιβεβαίωση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού της μοντέλου με καλά διαφοροποιημένα έσοδα και με τα έξοδα να παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο, πέτυχε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 η Τράπεζα Κύπρου.

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ), μέσω του οποίου 16% του μόνιμου προσωπικού του Συγκροτήματος είχε εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος να ανέρχεται σε €101 εκατ., το οποίο αναγνωρίστηκε το γ΄ τρίμηνο. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑ, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε €37 εκατ. ή 19% του συνολικού κόστους προσωπικού, με περίοδο απόσβεσης 2.7 έτη.

Εξαιρετικής σημασίας, το γεγονός ότι «έπιασε» τον στόχο για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κάτω από 5% νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε σε 4.5%.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε κέρδη €109 εκατ. μετά τη φορολογία και πριν από το κόστος του σχεδίου εθελούσιας εξόδου, καθώς και αύξηση 49% στα κέρδη μετά τους φόρους και πριν από τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, προχώρησε η αναδιάρθρωση της τράπεζας το 3ο τρίμηνο, η οποία θα υποστηρίξει τη μετατροπή της σε έναν βιώσιμο, κερδοφόρο οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει προαναφερθεί, υπήρξε η επιτυχής ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού με εκτιμώμενη εξοικονόμηση περίπου €37 εκατ. ετησίως ή (19%) των δαπανών προσωπικού. Το εφάπαξ κόστος από το σχέδιο εθελοντική εξόδου ανήλθε στα 101 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, πέτυχε ισχυρό νέο δανεισμό €1,7 δισ. το εννεάμηνο του 2022, αύξηση 25% σε ετήσια βάση, καθώς και σημαντική αύξηση καταθέσεων σε €18,8 δις, αύξηση 7% από την αρχή του έτους.

Κατά το πρώτο ενιάμηνο, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε ισχυρή ρευστότητα  €9.9 δις, τοποθετημένη στην ΕΚΤ, ενώ σηματοδοτείται και η επιστροφή σε διανομές μερισμάτων από το 2023 και μετά, με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών και των συνθηκών της αγοράς.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν καθαρή ζημιά ύψους €59 εκατ. για το γ’ τρίμηνο και €9 εκατ. για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνοντας σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου τονίζει πως το όραμα για το μέλλον της τράπεζας είναι ξεκάθαρο: «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε επιτυχώς τη στρατηγική μας ώστε να μετατρέψουμε το Συγκρότημα σε ένα σταθερά κερδοφόρο οργανισμό με προσφορά τραπεζικών και ευρύτερα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ανθεκτική Μακροοικονομική Προοπτική

• Ανθεκτική κυπριακή οικονομία που αντικατοπτρίζεται από την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Ρυθμός ανάπτυξης ύψους 5.4%1 για το γ’ τρίμηνο 2022. Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης ύψους περίπου 6.0%1 για το 2022, και περίπου 3.0%1 το 2023, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και κατά τα δύο έτη.

• Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €1.7 δις. για το εννιάμηνο 2022, αυξημένος κατά 25% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή κερδοφορία από οργανικές δραστηριότητες

• Καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €234 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνέχισαν να αυξάνονται το γ’ τρίμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση 19% σε τριμηνιαία βάση, στηριζόμενα στην αύξηση των επιτοκίων.

• Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €109 εκατ., (εκ των οποίων €50 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2022), αυξημένα κατά 71% σε ετήσια βάση στηριζόμενα από τα αυξημένα έσοδα.

• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους 8.8% για το εννιάμηνο 2022 και 11.7% για το γ’ τρίμηνο 2022.

• Μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους €101 εκατ. από το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) το γ’ τρίμηνο 2022. Περίοδος απόσβεσης 2.7 έτη.

• Μετά το μη επαναλαμβανόμενο κόστος ΣΕΑ, ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €9 εκατ. για το εννιάμηνο 2022, έναντι κέρδους ύψους €20 εκατ. για το εννιάμηνο 2021.

Μειωμένα λειτουργικά έξοδα που οφείλονται στις ενέργειες βελτίωσης αποτελεσματικότητας

• Επιτυχής ολοκλήρωση του Σχέδιου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού το γ’ τρίμηνο 2022. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού θα μειωθεί κατά 16%. Αναμενόμενη ετήσια εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ύψους περίπου €37 εκατ. (19%)

• Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 54% για το εννιάμηνο 2022, μειωμένος κατά 7 ε.μ. σε ετήσια βάση και στο 47% για το γ’ τρίμηνο 2022, μειωμένος κατά 10 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.7%4,5 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 19.8%.

• Καταθέσεις ύψους €18.8 δις, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 7% από την αρχή του έτους.

• Ισχυρή θέση ρευστότητας. €6.9 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ. Σε ευνοϊκή θέση για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Επίτευξη στόχου για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κάτω από 5% νωρίτερα από ότι αναμενόταν

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4.5% (1.7% μετά τις πιστωτικές ζημιές), σε σχέση με 5.7%5 τον Ιούνιο 2022

• Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 63%. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 44 μ.β

• Καλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων. Σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος

«Κατά το γ’ τρίμηνο 2022 παρουσιάσαμε ισχυρή πρόοδο έναντι των στρατηγικών μας στόχων και επιβεβαιώσαμε τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου με καλά διαφοροποιημένα έσοδα, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο.

Καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία, πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, ύψους 49%, που αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ύψους 11.7%, και παραμένουμε σε καλή πορεία για επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία (underlying ROTE) ύψους περίπου 10% ήδη από το 2022, παρά τις εξωγενείς αβεβαιότητες.

Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, η κυπριακή οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και συνέχισε να σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη με το ΑΕΠ να σημειώνει αύξηση 5.4% κατά το γ’ τρίμηνο. Το πραγματικό ΑΕΠ στην Κύπρο αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 6.0% το 2022, με τον αυξημένο τουρισμό να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, και κατά περίπου 3.0% το 2023, σημαντικά πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και κατά τα δύο έτη.

Το γ’ τρίμηνο 2022 χαρακτηρίστηκε από την επίτευξη, νωρίτερα απ’ ότι αναμενόταν, του στόχου μας για μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε περίπου 5%. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε σε 4.5%.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την οικονομία χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €1.7 δις τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος,

διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Έχουν τεθεί ισχυρά θεμέλια στο χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, τοποθετώντας το έτσι σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων.

Κατά το γ΄ τρίμηνο 2022, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €172 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €81 εκατ., αυξημένα κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, με τα έσοδα από τόκους δανείων και ρευστών διαθεσίμων να συνεχίζουν να βελτιώνονται. Η επίδοση αυτή μας επιτρέπει να αυξήσουμε την εκτίμηση μας για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2022 σε πάνω από €350 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την ευνοϊκή θέση του Συγκροτήματος για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Τα λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν κατά το γ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των ενεργειών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης μας κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 47%, μειωμένος κατά 10 ε.μ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. H χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) παρέμεινε εντός των ορίων του εύρους των στόχων μας στις 45 μ.β.

Τον Ιούλιο, ολοκληρώσαμε Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ), μέσω του οποίου 16% του μόνιμου προσωπικού του Συγκροτήματος είχε εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος να ανέρχεται σε €101 εκατ. το οποίο αναγνωρίστηκε το γ΄ τρίμηνο. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑ, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε €37 εκατ. ή 19% του συνολικού κόστους προσωπικού, με περίοδο απόσβεσης 2.7 έτη.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν καθαρή ζημιά ύψους €59 εκατ. για το γ’ τρίμηνο και €9 εκατ. για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022.

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, μετά την πλήρη απορρόφηση του συνολικού κόστους του ΣΕΑ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 19.8% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 14.7%, με μεταβατικές διατάξεις και σε αναπροσαρμοσμένη βάση.

Η ρευστότητά μας παραμένει, επίσης, ισχυρή και ως εκ τούτου οι καταθέσεις μετρητών μας με την ΕΚΤ (εξαιρουμένης της χρηματοδότησης από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €3.0 δις), ανήλθαν σε €6.9 δις, με την Τράπεζα να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρουσίασαν αύξηση ύψους 2% κατά το τρίμηνο και 7% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, και ανήλθαν σε €18.8 δις.

Το όραμά μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε επιτυχώς τη στρατηγική μας ώστε να μετατρέψουμε το Συγκρότημα σε ένα σταθερά κερδοφόρο οργανισμό με προσφορά τραπεζικών και ευρύτερα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο.

Αναμένουμε οι ενέργειες που λαμβάνουμε και η επιχειρηματική μας δυναμική να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους μας και έχουμε πλέον τις βάσεις

για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Συστάσεις προς τους εκλογείς που θα ψηφίσουν στην Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο

Συστάσεις για τον τρόπο μετακίνησής τους προς τους 1.465 εκλογείς που έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν την Κυριακή στα τρία εκλογικά τμήματα που θα...

Με κέρδη ξεκίνησε η βδομάδα για το ΧΑΚ – Άνοδος 1,14%

Με κέρδη ξεκίνησε η βδομάδα για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), κυρίως λόγω της σημαντικής ανόδου στους τραπεζικούς τίτλους, Ο Γενικός Δείκτης την Δευτέρα έκλεισε...

Στο 74% της κανονικής η βροχόπτωση τον Ιανουάριο

Στο 74% της κανονικής για τον Ιανουάριο ανήλθε η μέση ποσότητα βροχόπτωσης που έπεσε στις ελεύθερες περιοχές από την 1η μέχρι και τις 8.00 το...

Διορθώθηκε το Internet Banking και Mobile App της Τράπεζα Κύπρου

Επανήλθε το Internet Banking και Mobile App της Τράπεζα Κύπρου. Νωρίτερα το απόγευμα υπήρξε τεχνικό πρόβλημα με το Internet Banking και Mobile App της Τράπεζα.

Δίκη Al Jazeera: Οι δικηγόροι ζητούν αναστολή της διαδικασίας

Με τις προδικαστικές ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ήγειραν θέματα αναστολής της διαδικασίας, αλλά και κατάχρησης εξουσίας, συνεχίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον του Μόνιμου...

Νουρής: Οι καλύτεροι έλεγχοι από την αρχή θα απέτρεπαν λάθη για το ΚΕΠ

Η διενέργεια καλύτερων ελέγχων στα πρώτα στάδια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) θα είχε προλάβει πολλά από τα προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία, είπε...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!

Nomisma Test

FREE
VIEW