Διευκρινίσεις από ΟΑΥ προς δικαιούχους και προσωπικούς γιατρούς

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απαντά σε σειρά ερωτημάτων που έχουν τεθεί από δικαιούχους και προσωπικούς γιατρούς.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει στους προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες ότι με βάση τις πρόνοιες τις ισχύουσας νομοθεσίας,
στους καταλόγους τους μπορούν να εγγράφουν δικαιούχους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Δικαιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους δύναται να εγγραφούν στον κατάλογό τους μόνο εφόσον δεν υπάρχει ιατρός με ειδικότητα στην παιδιατρική και εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός κατά την εξέταση του αιτήματος εγγραφής παιδιού σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα παιδιάτρου στην περιοχή διαμονής του παιδιού και κατά πόσον ο δικαιούχος και ο παιδίατρος βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή.

Επίσης, ενημερώνει ότι είναι δυνατή η εγγραφή δικαιούχου σε κατάλογο παιδίατρου ή προσωπικού ιατρού για ενήλικες ο οποίος έχει συμπληρώσει το όριο των 2.500 δικαιούχων στον κατάλογό του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Οργανισμό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για τους παιδιάτρους: στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός παιδιάτρων για να καλύψουν τις ανάγκες και ο γονέας ή κηδεμόνας επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του στον κατάλογό του.

Για τους προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες: (α) στην περίπτωση όπου άλλο μέλος της οικογένειας είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του εν λόγω προσωπικού ιατρού και ο δικαιούχος επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογό του,
(β) στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προσωπικών ιατρών για ενήλικες για να καλύψουν τις ανάγκες και ο δικαιούχος επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογό του.

Ο Οργανισμός κατά την εξέταση του αιτήματος εγγραφής σε ΠΙ για ενήλικες και παιδιάτρους που έχουν εγγράψει 2500 δικαιούχους στον κατάλογό τους θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα προσωπικού ιατρού για ενήλικες /παιδιάτρου στην περιοχή διαμονής του δικαιούχου, τη σχέση μεταξύ του εγγεγραμμένου μέλους και του αιτητή π.χ. συγγένεια 1ου βαθμού και κατά πόσον ο δικαιούχος και ο προσωπικός ιατρός για ενήλικες / παιδίατρος βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή.

Διευκρινίζει ότι ο δικαιούχος για τον οποίο συμπληρώνεται η αίτηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ΓεΣΥ μέσω του συστήματος πληροφορικής για να είναι εφικτή η εξέταση του αιτήματος από τον Οργανισμό.

Επίσης, ενημερώνει ότι η σχετική αίτηση (ΓΕΣΥ.11 .ΠΙ-2500) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη κατηγορία «Παροχείς», υποκατηγορία «Έντυπα/Αιτήσεις» την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν, ο προσωπικός ιατρός και ο δικαιούχος ή ο κηδεμόνας, και να αποστείλει ο προσωπικός ιατρός στον Οργανισμός μέσω του συστήματος πληροφορικής ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση beneficiaries@gesy.org.cy.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ