Πρόστιμο €5 εκ. σε Ρουμανία - Ιρλανδία για μη εμπρόθεσμη μεταφορά οδηγίας ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Η Ρουμανία και η Ιρλανδία υποχρεώνονται να καταβάλουν στην Koμισιόν κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους, αντιστοίχως, €3.000.000 και €2.000.000, καθώς δεν μετέφεραν εμπροθέσμως στο εσωτερικό δίκαιο, κατά τρόπο πλήρη, την οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποιήσεως του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ.


Συγκεκριμένα, με δύο σημερινές του αποφάσεις το τμήμα μείζονος συνθέσεως του ΔΕΕ δέχθηκε τις προσφυγές της Κομισιόν και διαπίστωσε, κατά πρώτον, ότι, κατά τη λήξη της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας, η Ρουμανία και η Ιρλανδία δεν είχαν θεσπίσει τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας 2015/849 στην εσωτερική έννομη τάξη ούτε είχαν ανακοινώσει τέτοια μέτρα στην Κομισιόν και, ως εκ τούτου παρέβησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από την οδηγία αυτή.

Δεύτερον, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι η Κομισιόν δεν οφείλει να αιτιολογεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση την απόφασή της να ζητήσει την επιβολή χρηματικής κυρώσεως δυνάμει του άρθρου 260, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ και έκρινε ότι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως αυτής δεν είναι δυνατό να είναι πιο περιοριστικές από εκείνες που διέπουν την εφαρμογή του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, στο μέτρο που το άρθρο 260, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ αποτελεί απλώς στοιχείο παρεπόμενο της διαδικασίας λόγω παραβάσεως, η δε κίνηση της διαδικασίας αυτής εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια της Κομισιόν, ως προς την οποία το Δικαστήριο δεν μπορεί να ασκήσει δικαστικό έλεγχο. Αυτή η μη αιτιολόγηση δεν θίγει τις δικονομικές εγγυήσεις που παρέχονται στο οικείο κράτος μέλος, στο μέτρο που το Δικαστήριο, όταν επιβάλλει τέτοια κύρωση, οφείλει να την αιτιολογεί.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ