ΔΕΕ: Οι καταναλωτές μπορούν να ενάγουν τη VW και στα δικαστήρια του τόπου αγοράς των αυτοκινήτων τους

"Κατασκευαστής αυτοκινήτων του οποίου τα παρανόμως χειραγωγηθέντα οχήματα μεταπωλούνται σε άλλα κράτη μέλη μπορεί να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων αυτών των κρατών", έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, κρίνοντας στην υπόθεση του σκανδάλου ρύπων της VW. Συγκεκριμένα το ΔΕΕ έκρινε ότι "η ζημία του αγοραστή επέρχεται στο κράτος μέλος όπου αποκτά το όχημα έναντι τιμήματος υψηλότερου από την πραγματική του αξία".

Συγκεκριμένα, κρίνοντας επί της υπόθεσης που του παρέπεμψε γερμανικό δικαστήριο, το ΔΕΕ κρίνει ότι "όταν οχήματα έχουν εξοπλιστεί παρανόμως εντός κράτους μέλους (Γερμανία) από τον κατασκευαστή τους με λογισμικό χειραγώγησης των σχετικών με τις εκπομπές καυσαερίων δεδομένων προτού αγοραστούν από τρίτο σε άλλο κράτος μέλος (Αυστρία), ο τόπος επέλευσης της ζημίας βρίσκεται στο τελευταίο αυτό κράτος μέλος (Αυστρία)".

"Εν προκειμένω, η προβαλλόμενη ζημία συνίσταται σε μείωση της αξίας των επίμαχων οχημάτων ως αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της τιμής που κατέβαλε ο αγοραστής για τέτοιο όχημα και της πραγματικής του αξίας λόγω της εγκατάστασης λογισμικού χειραγώγησης των σχετικών με τις εκπομπές καυσαερίων δεδομένων".

"Κατά συνέπεια, μολονότι τα οχήματα αυτά ήταν ελαττωματικά ήδη από την εγκατάσταση του λογισμικού αυτού, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η προβαλλόμενη ζημία επήλθε το πρώτον κατά τον χρόνο της αγοράς των εν λόγω οχημάτων, με την απόκτησή τους έναντι τιμήματος υψηλότερου από την πραγματική αξία τους", αναφέρει το ΔΕΕ.

Το ΔΕΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, "σε περίπτωση εμπορίας οχημάτων εξοπλισμένων από τον κατασκευαστή τους με λογισμικό χειραγώγησης των σχετικών με τις εκπομπές καυσαερίων δεδομένων, η ζημία την οποία υφίσταται ο τελικός αγοραστής δεν είναι ούτε έμμεση ούτε αμιγώς περιουσιακή και επέρχεται με την αγορά τέτοιου οχήματος από τρίτον".

Τέλος κρίνει ότι "ο κατασκευαστής αυτοκινήτων ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και προβαίνει σε παράνομες χειραγωγήσεις επί οχημάτων που διατίθενται στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη μπορεί ευλόγως να αναμένει ότι μπορεί να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων αυτών των κρατών".

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ