Προστασία τιμολογίων ιδανική για τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου εν μέσω πανδημίας Covid-19

Του Άθου Κοιρανίδη*

Η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) προσφέρει εναλλακτικές λύσεις κεφαλαίου κίνησης μέσω προεξόφλησης τιμολογίων και παρέχει προστασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέχρι και 90% όλων των τιμολογίων που εκδίδονται με πίστωση.

Καθώς χιλιάδες ΜΜΕ ξαναρχίζουν σιγά-σιγά τις δραστηριότητές τους μετά την άρση των κυβερνητικών περιορισμών λόγω της πανδημίας Covid-19, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, εκτός από θέματα υγείας και υγιεινής, είναι ο τρόπος προστασίας της επιχείρησης από πιθανές αφερεγγυότητες πελατών.

Η πλειοψηφία των ΜΜΕ έχουν μεγάλη έκθεση σε πιθανή χρεωκοπία των πελατών τους που έχουν συσσωρεύσει χρέος πριν από την πανδημία Covid-19 και τώρα δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ή ενδεχομένως να ζητούν ευκολότερους πιστωτικούς όρους.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία μιας ΜΜΕ είναι οι εμπορικές απαιτήσεις της, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι επισφαλείς, τότε μπορεί κανείς να καταλάβει τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχουν οι ΜΜΕ αφήνοντας μια τόσο μεγάλη έκθεση στην τύχη, ελπίζοντας ότι κανένας από τους πελάτες τους δεν θα χρεωκοπήσει.

Εύκολος και γρήγορος τρόπος προστασίας

Η Eurivex Trade Finance Limited (ETFL) έχει εύκολη και ανέξοδη λύση που μπορεί να καθησυχάσει τέτοιες ανησυχίες. Η απάντηση είναι η προστασία και ασφάλεια των τιμολογίων. Η ETFL παρέχει 90% προστασία στην αξία κάθε τιμολογίου σε συνεργασία με την Euler Hermes, την παγκόσμια ασφαλιστική εταιρεία πιστώσεων.

Η ασφάλιση πιστώσεων μπορεί να είναι επιλεκτική ή για ολόκληρο το καθολικό χρεωστών. Αυτό σημαίνει ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει ποιους πελάτες θέλει να ασφαλίσει. Μπορεί να ισχύει για υπόλοιπα που κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες έως πολλά εκατομμύρια ευρώ. Οι χρεώσεις είναι επίσης πολύ ανταγωνιστικές και κυμαίνονται περί το 0,5% της αξίας του τιμολογίου.

Εκτός από την προστασία, οι πελάτες έχουν την επιλογή να ζητήσουν άμεση χρηματοδότηση από την ETFL μέσω της υπηρεσίας προεξόφλησης τιμολογίων, με την οποία χρηματοδοτείται έως και 85% των εκχωρημένων τιμολογίων. Το υπόλοιπο, μείον τις σχετικές χρεώσεις, καταβάλλεται στην επιχείρηση όταν ο χρεώστης εξοφλήσει τα τιμολόγια.

Σε περίπτωση που ο χρεώστης καταστεί αφερέγγυος, ο κίνδυνος για τις ΜΜΕ περιορίζεται στο 10% καθώς, κατόπιν απαίτησης, η Euler Hermes θα καταβάλει το 90% της αξίας του τιμολογίου στην ETFL, η οποία με τη σειρά της θα τα καταβάλει στην ΜΜΕ, μετά την αφαίρεση των συμφωνηθέντων χρεώσεων.

Οι ΜΜΕ έχουν επίσης την επιλογή να αναθέσουν στην ETFL την είσπραξη των απαιτήσεών τους, έναντι αμοιβής.

Η ETFL έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες και είναι σε θέση, στις πλείστες περιπτώσεις, να απαντήσει εντός 2 ημερών στα αιτήματα ασφάλισης πιστωτικών ορίων χρεωστών.

Πολύτιμες πληροφορίες

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι μέσω της ETFL, μία ΜΜΕ μπορεί να αποκτήσει αξιόπιστη εικόνα για την οικονομική υγεία των πελατών της ώστε να εκτιμήσει τον κίνδυνο συνεργασίας με αυτούς τους πελάτες.

Η μεταφορά από την ETFL της πληροφορίας για παροχή ασφαλισμένου πιστωτικού ορίου σε κάποιο χρεώστη  αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην φερεγγυότητα και συνέπεια του χρεώστη και έμμεση ενθάρρυνση της ΜΜΕ να αυξήσει τις δραστηριότητές της με αυτό τον χρεώστη.  Από την άλλη πλευρά, εάν ένα αίτημα για παροχή ασφαλισμένου πιστωτικού ορίου απορριφθεί, τότε αυτό είναι μία ξεκάθαρη προειδοποίηση προς την ΜΜΕ να είναι επιφυλακτική με τον συγκεκριμένο χρεώστη.

Κλείνοντας, τονίζεται ότι η παροχή των πολυτίμων αυτών πληροφοριών γίνεται με ελάχιστο κόστος για την ΜΜΕ και μεγάλη ταχύτητα.

EurivexTradeFinanceLimited (ETFL):

Η Eurivex Trade Finance Limited (ETFL) (http://www.eurivexfinance.com/el/) είναι 100% θυγατρική της Eurivex Ltd, μιας Κυπριακής Επενδυτικής Εταιρείας που εποπτεύεται από την CySEC, η οποία προσφέρει εναλλακτικές λύσεις κεφαλαίου κίνησης μέσω προεξόφλησης τιμολογίων και παρέχει προστασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέχρι και 90% όλων των τιμολογίων που εκδίδονται με πίστωση.

Η ETFL είναι ένας εναλλακτικός πάροχος χρηματοδότησης που επιλύει προβλήματα ταμειακών ροών τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διεθνείς επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, μια εταιρεία μπορεί να δώσει πίστωση μέχρι και 120 ημέρες στους αγοραστές της. Η εν λόγω εταιρεία εκχωρεί το τιμολόγιο της στην ETFL και εξασφαλίζει άμεσα μετρητά. Το εκχωρημένο τιμολόγιο είναι η μόνη εξασφάλιση που απαιτείται από την ETFL. Μια εταιρεία που δεν διαθέτει ισχυρά οικονομικά στοιχεία μπορεί να αιτηθεί στην ETFL νοουμένου ότι η ποιότητα των χρεωστών της είναι καλή. Επιπλέον, η ETFL συνδυάζει τη χρηματοδότηση με την ασφάλιση πιστώσεων μέσω της συμφωνίας της με την EulerHermes, βάσει της οποίας τα τιμολόγια που εκδίδονται στους αγοραστές είναι ασφαλισμένα έναντι μη πληρωμής.

*Άθως Κοιρανίδης:

Ο Άθως Κοιρανίδης, είναι Σύμβουλος της Eurivex Trade Finance Limited, υπεύθυνος για την οργάνωση και διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ