5 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ίσως πρέπει να μελετηθεί η αύξηση εταιρικού φόρου με παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων


ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΝΩ ΙΣΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 12.5% ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. ΑΥΤΟ ΤΟΝΙΖΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥ ΚΥΠΡΟΥ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2019 ΕΓΙΝΕ ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ Η ΒΟΥΛΗ.

 Η ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Ραπτόπουλου έχει ως εξής:

Ποιες κύριες αλλαγές έγιναν στο φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου το 2019;

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 είχαμε ένα σημαντικό αριθμό τροποποιήσεων αναφορικά με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Αναλυτικά, ψηφίστηκαν έξι τροποποιητικοί νόμοι, ως ακολούθως:
• Ο πρώτος, αφορά επέκταση του ορισμού δανειολήπτη ώστε να συμπεριλάβει και οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο του πρωτοφειλέτη. Σχετική τροποποίηση έγινε και στον περί Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς Νόμο.
• Ο δεύτερος τροποποιητικός νόμος, αφορά τις συσσωρευμένες ζημιές αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13(11), με έναρξη ισχύος από την 25η Μαρτίου 2013.
• Ο τρίτος τροποποιητικός νόμος, έγινε για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». Ως αποτέλεσμα αυτού, έχουν ενσωματωθεί στην φορολογική νομοθεσία διατάξεις αναφορικά με τον περιορισμό των τόκων, κανόνες αναφορικά με ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, καθώς και γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων.
• Ο τέταρτος, έγινε για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Οι σχετικές διατάξεις λογίζεται ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019.
• Ο πέμπτος τροποποιητικός νόμος, αφορά επέκταση των διατάξεων αναφορικά με αναδιαρθρώσεις μεταξύ δανειοληπτών/ οφειλετών/ εγγυητών και δανειστών, σχετικά με πιστωτική διευκόλυνση/ χορήγηση/ οφειλή, για ακόμα ένα έτος με ημερομηνία λήξης τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Σχετική τροποποίηση έγινε και σε άλλους νόμους συμπεριλαμβανομένου και του περί Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς Νόμου.
• Τέλος, ο έκτος τροποποιητικός νόμος, αφορά μείωση του περιορισμού των εκπτώσεων αναφορικά με ασφάλιστρα ζωής και συνεισφορές σε ταμεία προνοίας ή άλλα ταμεία, από 1/6 σε 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Επιπρόσθετα, ο περί Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς Νόμος τροποποιήθηκε ώστε η έκτακτη αμυντική εισφορά επί των τόκων που λαμβάνονται από άτομα σε σχέση με εταιρικά χρεόγραφα να περιορίζεται στο 3%. Περαιτέρω, ο περί Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς Νόμος τροποποιήθηκε ώστε να μην καταβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά για λογιζόμενη διανομή μερίσματος σχετικά με το λογιστικό κέρδος που προκύπτει λόγω διαγραφής μέρους ή του συνόλου πιστωτικής διευκόλυνσης/ χορήγησης, που πραγματοποιείται από δανειστή, η οποία αποτελούσε μη εξυπηρετούμενη χορήγηση κατά ή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Θεωρείτε ότι το φορολογικό πλαίσιο χρειάζεται μια νέα μεταρρύθμιση;

Το φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου, και κατά κύριο λόγο ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος και Περί Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς Νόμος, έτυχε ευρείας αναθεώρησης πριν από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύρια του χαρακτηριστικά είναι ο χαμηλός εταιρικός φορολογικός συντελεστής και το ελκυστικό καθεστώς αναφορικά με ιθύνουσες και χρηματοδοτικές εταιρείες, τα οποία σε συνδυασμό με το ευρύ δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας που η χώρα κατάφερε να αναπτύξει, έβαλαν την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη του φορολογικού προγραμματισμού.
Στην πορεία, το πλαίσιο εξελίχθηκε κυρίως ώστε να ενσωματωθούν πρόνοιες αναφορικά με νοητή έκπτωση επί εισοδήματος που προκύπτει σε σχέση με άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και αναφορικά με νοητή έκπτωση τόκου επί νέων κεφαλαίων. Η ενσωμάτωση στους φορολογικούς νόμους της Κύπρου διατάξεων αναφορικά με άτομα τα οποία δεν έχουν ως χώρα καταγωγής την Κύπρο (non domiciled) σε συνδυασμό με τους κανόνες εξαίρεσης από την φορολογία (υπό προϋποθέσεις) του 50% του εισοδήματος ατόμων που εργοδοτούνται στην Κύπρο, υποβοήθησε την προσέλκυση ατόμων και επενδύσεων στην χώρα.

Η συμπερίληψη των κυπριακών εταιρειών στην φορολογητέα βάση των ξένων εταιρειών επενδυτών, λόγω κανόνων για ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες που έχουν υιοθετήσει διάφορες αλλοδαπές φορολογικές αρχές, θα πρέπει να προβληματίσει. Ίσως να είναι καιρός να μελετηθεί η ενσωμάτωση στην κυπριακή φορολογική νομοθεσία κανόνων για παρουσία και υπόσταση, καθώς και το ενδεχόμενο αύξησης του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 12,5% που είναι σήμερα, με ταυτόχρονη και παράλληλη παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι η κατάργηση της νομοθεσίας για την επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς ή τουλάχιστον των σχετικών διατάξεων για την επιβολή άμυνας σε λογιζόμενα μερίσματα, καθώς και κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την επιβολή τέλους χαρτοσήμου ή περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της σε συγκεκριμένες συναλλαγές.
Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Φορολογίας θα πρέπει να αναβαθμιστούν με την τεχνολογική αυτοματοποίηση διαδικασιών, την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων και την εξέταση λογαριασμών και ενστάσεων.

Ποια η άποψη σας για τις προθέσεις της ΕΕ να καθιερώσει ενιαίο συντελεστή για τον εταιρικό φόρο;

Τον Οκτώβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εκ νέου τη διαβούλευση σχετικά με το Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), προκειμένου να καταστήσει την εταιρική φορολογία στην ΕΕ πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική και πιο φιλική προς την ανάπτυξη. Η Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει το CCCTB το 2011, αλλά αυτή η πρόταση αποδείχθηκε πολύ φιλόδοξη για τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν εξαρχής. Ωστόσο, εξακολουθούσε να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από μερικά κράτη μέλη για τα οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει το CCCTB για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η διαδικασία ξεκίνησε εκ νέου το 2016.
Η προτεινόμενη κοινή προσέγγιση στοχεύει στην διασφάλιση ομοιομορφίας στα αντίστοιχα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών, αλλά δεν θα εναρμονίσει τους φορολογικούς συντελεστές, επιτρέποντας έτσι τη διατήρηση ενός ορισμένου βαθμού φορολογικού ανταγωνισμού. Ο δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τόσο την ανταγωνιστικότητα της αγοράς όσο και τις δημοσιονομικές τους ανάγκες για τον καθορισμό των φορολογικών τους συντελεστών.

Η άποψη της ΕΥ Κύπρου είναι πως το CCCTB πρέπει να είναι υποχρεωτικό μόνο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ξεπερνά το όριο των 750 εκατομμυρίων Ευρώ. Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με την εναρμόνιση του φορολογικού συντελεστή ούτε και με την κατάργηση των τοπικών φορολογικών συστημάτων.
Γι’ αυτό το λόγο, είμαστε έντονα προβληματισμένοι για τις νέες πρωτοβουλίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και συγκεκριμένα όσον αφορά στο BEPS 2.0 – Pillar 2 - Global Anti-Base Erosion (“GloBE”) Proposal. H EY Κύπρου εκφράζει την ανησυχία της ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του κυριαρχικού δικαιώματος των κρατών μελών να επιλέγουν το συντελεστή εταιρικής φορολογίας και τα χαρακτηριστικά που είναι καλύτερα για τις δικές τους οικονομικές συνθήκες και το ιδιαίτερο φορολογικό τους σύστημα. Δυστυχώς, έχει καταστεί σαφές ότι το επίκεντρο του Pillar 2 αφορά αποκλειστικά στον περιορισμό του θεμιτού φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών. Πιστεύουμε ότι το Pillar 2 πρέπει να προσεγγιστεί με μεγάλη προσοχή καθώς θα μπορούσε να υπονομεύσει την μακρόχρονη στήριξη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ της αρχής ότι, οι αποφάσεις σχετικά με το φορολογικό συντελεστή αφήνονται σε κάθε χώρα και ότι οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβλαβής φορολογική πρακτική.

Η ΕΥ Κύπρου παραμένει σε συνεχή διάλογο και παρέχει πλήρη στήριξη στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές σε ότι αφορά τόσο το CCCTB όσο και τις διάφορες προτάσεις που σχετίζονται με το BEPS 2.0.

Ποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν στο φορολογικό σύστημα της Κύπρου, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτο, λειτουργικό και αποδοτικό;

Τελευταίως συζητείται έντονα η ανάγκη φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό εξηγείται κυρίως από τις μεγάλες φορολογικές αλλαγές που προέκυψαν μετά το 2015 λόγω της υιοθέτησης των διαφόρων προτάσεων του ΟΟΣΑ τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ). Ακόμα ένας βασικός λόγος είναι πως το φορολογικό μας σύστημα βασίζεται σε νομοθεσίες που εισάχθηκαν πριν από 20 χρόνια.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό εισάγοντας φορολογικά κίνητρα, όπως τη φορολογική ελάφρυνση επί νέων κεφαλαίων (NID), απαλλαγή εισοδήματος για υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών, εισάγοντας τον όρο μη κατοίκου για σκοπούς αμυντική εισφοράς (non dom).

Σημαντικοί τομείς οι οποίοι χρήζουν βελτίωσης:

• Νόμος περί φορολογικών διαδικασιών: ενοποίηση των νομοθεσιών για άμεση και έμμεση νομοθεσία, απλοποίηση των διαδικασιών, κτλ. Να σημειωθεί πως έχει γίνει αξιόλογη προσπάθεια από το Τμήμα Φορολογίας και αναμένουμε την ολοκλήρωση της προσπάθειας.
• Κατάργηση των τελών χαρτοσήμανσης: η εν λόγω νομοθεσία είναι αναχρονιστική (από το 1963), δεν συμβαδίζει με τα δεδομένα της εποχής και τη ψηφιακή οικονομία, δημιουργεί πρακτικά προβλήματα και γενικά προκαλεί έκπληξη σε ξένους επενδυτές.
• Άμεση εισαγωγή νέων μέτρων (όπως αυτά θα προταθούν από την ΕΕ) όσον αφορά τη φορολογία των ψηφιακών δραστηριοτήτων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
• Προσαρμογή του φορολογικού συστήματος ώστε να καταστεί κατάλληλο για τα δεδομένα της νέας εποχής. Αυτό πιθανώς να εξ υπακούει την ανάγκη ενοποίησης νομοθεσιών (π.χ. Φόρος Εισοδήματος, Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών, Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς) σε μία νομοθεσία με κοινές διαδικασίες.
• Εισαγωγή περαιτέρω μέτρων που θα αποσκοπούν στη μείωση της άμεσης φορολογίας των φυσικών προσώπων, ούτως ώστε να γίνει πιο ελκυστική η Κύπρος σε τομείς όπως το headquartering πολυεθνικών, τα family offices, καθώς και για εταιρείες στο χώρο της τεχνολογίας και πληροφορικής.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η ΕΥ στους φορολογούμενους (εταιρείες και φυσικά πρόσωπα);

Τα τελευταία χρόνια τα φορολογικά θέματα έχουν ανέβει στην κορυφή της εταιρικής και ατομικής ημερήσιας διάταξης. Είναι ξεκάθαρο ότι η σημερινή έμφαση στα θέματα φορολογίας θα παραμείνει και θα συνεχίσει να εξελίσσεται δραματικά για να συνάδει με τον ταχύ μετασχηματισμό της παγκόσμιας αγοράς. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εταιρείες και ιδιώτες, επηρεάζονται φορολογικά και επιθυμούν να συμμορφώνονται ανάλογα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των φορολογικών αρχών.
Ως ένας εκ των κορυφαίων οργανισμών στα θέματα συμβουλευτικής άμεσων και έμμεσων φόρων, επενδύουμε στην επιμόρφωση των πελατών μας και στον εντοπισμό λύσεων προς μετριασμό ρίσκων και αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων που προσφέρει η χώρα μας. Μεγάλοι οργανισμοί παγκόσμιου κύρους εμπιστεύονται την ΕΥ Κύπρου ώστε να διασφαλίσουν ότι οι φορολογικές τους πρακτικές συνάδουν με το τοπικό και διεθνές φορολογικό δίκαιο. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας αγγίζουν όλες τις πτυχές των αναγκών τους. Συγκεκριμένα, οι έμπειρες ομάδες μας, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούμε, είναι σε θέση να βοηθήσουν τους πελάτες μας να αξιολογούν, να βελτιώνουν και να παρακολουθούν τις φορολογικές τους διαδικασίες, να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να διατηρούν αποτελεσματικές σχέσεις με τις φορολογικές αρχές.

Το Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών αποτελείται από πέντε τομείς επιμέρους υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εταιρείες, φορολογικές υπηρεσίες συναλλαγών, υπηρεσίες έμμεσης φορολογίας, διεθνείς φορολογικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού (People Advisory Services), καθώς και συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες μέσω της Προύντζος και Προύντζος ΔΕΠΕ – EY Law.

Ποια τα νέα σχέδια της ΕΥ για να διευρύνει τις φορολογικές υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες της;

Η Κύπρος έχει ένα αρκετά ελκυστικό φορολογικό καθεστώς και τα τελευταία χρόνια η αξιοπιστία του φορολογικού μας συστήματος έχει ενισχυθεί και αναμένεται να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο επηρεαζόμενη από το περιβάλλον παγκόσμιας φορολογικής διαφάνειας και το ευρύτερο διεθνές σύστημα φορολογίας. Στη EY Κύπρου, ανταποκρινόμενοι στις ραγδαίες εξελίξεις, προχωρούμε με νέες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των πελατών μας αναφορικά με τα φορολογικά θέματα που τους αφορούν και συνεχίζουμε να μετατρέπουμε σύνθετα φορολογικά θέματα σε λειτουργικές λύσεις ορθής φορολογικής πρακτικής. Έχουμε την πεποίθηση ότι με το να παρακολουθούμε το φορολογικό γίγνεσθαι σε άλλες χώρες και να είμαστε ενήμεροι στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων μπορούμε να συνδράμουμε ακόμα και στη χάραξη πολιτικής για το φορολογικό μέλλον της Κύπρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παραμείνουμε ηγετική παρουσία στον τομέα των φορολογικών υπηρεσιών παρέχοντας κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας, με στόχο να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν με επιτυχία τις προκλήσεις σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έχοντας αναπτύξει συστήματα υψηλής τεχνολογίας για την παροχή φορολογικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ακόμη και μεθόδους ρομποτικής σε κάποιες περιπτώσεις, και με την πρόσβαση που μας παρέχει το Δίκτυό μας ανά το παγκόσμιο, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας αναφορικά με περίπλοκες πρόνοιες φορολογίας αξιοποιώντας διαδραστικές μεθόδους.

Είναι σημαντικό για εμάς να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες διεθνούς αναγνώρισης πριν διευρύνουμε τη γκάμα των υπηρεσιών μας. Ένας από τους τομείς των υπηρεσιών που έχουμε ως στόχο να διευρύνουμε είναι αυτός των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό για μια εταιρεία είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και ταυτόχρονα η κινητήρια δύναμη κάθε εταιρείας.

Ταυτόχρονα, ως αναγνωρισμένο κέντρο κατάρτισης με εξειδικευμένους εκπαιδευτές σε θέματα φορολογίας, προσφέρουμε στους πελάτες μας και το επιχειρηματικό κοινό τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε πιστοποιημένα προγράμματα φορολογικής συμμόρφωσης και σχεδιασμού, τα οποία παραδίδονται σε τακτή βάση τόσο σε Λευκωσία όσο και Λεμεσό. Αυτά τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες του λειτουργού και συμβούλου σε οικονομικά, λογιστικά, φορολογικά, νομικά πεδία, καθώς και επιχειρηματιών και επενδυτών που χρειάζεται να εξετάσουν τις σχετικές φορολογικές και νομικές παραμέτρους στον οργανισμό τους.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ