ΕΕΣ: Περιορισμένα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της χρηματοδότησης της ΕΕ προς το Μαρόκο

"Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς το Μαρόκο, η οποία παρασχέθηκε μέσω απευθείας μεταβίβασης κονδυλίων στο ταμείο της χώρας την περίοδο 2014‑2018, είχε περιορισμένη προστιθέμενη αξία και ικανότητα στήριξης των μεταρρυθμίσεων στη χώρα", σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), λόγω υπερβολικής κατάτμησης της χρηματοδότησης σε πολλαπλά προγράμματα που συνοδεύθηκαν από αδυναμία σωστής παρακολούθησης.

Στην έκθεση συνιστάται στην Κομισιόν "να εστιάσει τη στήριξή της σε λιγότερους τομείς, να βελτιώσει τους δείκτες επιδόσεων ούτως ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική μέτρηση, να ενισχύσει τις διαδικασίες ελέγχου σχετικά με τις εκταμιεύσεις, να ενδυναμώσει τον διάλογο πολιτικής και να αυξήσει την προβολή της στήριξης της ΕΕ".

Το ΕΕΣ σημειώνει ότι "επί του παρόντος, τα προγράμματα εξακολουθούν να βρίσκονται εν εξελίξει, μέχρι στιγμής ωστόσο ο αντίκτυπός τους δεν είναι σημαντικός, δεδομένου ότι, έως τα τέλη του 2018, είχαν επιτύχει λιγότερες από τις μισές τιμές - στόχο".

Επιπλέον, "αρκετές από αυτές τις τιμές - στόχο δεν ήταν αρκετά φιλόδοξες ώστε να υποστηρίξουν την υλοποίηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, επειδή ορισμένες φορές οι εν λόγω τιμές είχαν ήδη επιτευχθεί (ή δεν απείχαν πολύ από την επίτευξή τους) κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης", αναφέρει.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι "δεν διενεργούνταν αυστηροί έλεγχοι κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ότι ενίοτε πραγματοποιούνταν πληρωμές χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι τιμές - στόχος ή ακόμη και όταν η κατάσταση είχε στην πραγματικότητα επιδεινωθεί", ενώ επίσης περιορισμένη ήταν η πρόοδος και ως προς ορισμένα οριζόντια ζητήματα.

Τέλος οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι "ένας τόσο ευρύς ορισμός των επιλέξιμων πεδίων με τόσο μεγάλο αριθμό τομέων μειώνει τον δυνητικό αντίκτυπο της στήριξης της ΕΕ" και επισημαίνουν ότι η Κομισιόν "δεν είχε διαθέσει κονδύλια σε τομεακά προγράμματα χρησιμοποιώντας μια διαφανή μέθοδο και ο συντονισμός των χορηγών βοήθειας μεταξύ των τομέων δεν ήταν ομοιόμορφος".

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ