Κέρδη €319,3 εκ. ανακοίνωσε για το 2018 η Ελληνική Τράπεζα

Κέρδη €319,3 εκ. ανακοίνωσε για το 2018 η Ελληνική Τράπεζα έναντι ζημιών €45,7 εκ. το 2017 λόγω της μεγάλης αρνητικής υπεραξίας που αναγνωρίστηκε στα βιβλία της από την απορρόφηση του «καλού» ενεργητικού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το κέρδος του Ομίλου πριν τη φορολογία ανήλθε σε €319,5 εκ. και περιλάμβανε την επίδραση των αποτελεσμάτων της ΣΚΤ για την περίοδο των τεσσάρων μηνών μαζί με την αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκ. ως αποτέλεσμα της απόκτησης.

Η αρνητική υπεραξία αντικατόπτριζε τη διαφορά μεταξύ του αντιτίμου που πληρώθηκε ύψους €74,2 εκ. σε μετρητά και της καθαρής εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ανήλθε σε €184,2 εκ. σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με €131,2 εκ. το 2017, αφού στα έσοδα περιλαμβάνονται και τα δάνεια που αγόρασε η Ελληνική από τη ΣΚΤ.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε στο 1,96% από 2,03% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ανήλθε στα €105,0 εκ. σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με €103,3 εκ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 κυρίως λόγω των υψηλότερων καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων, που αντισταθμίζονται εν μέρει από τα μειωμένα άλλα έσοδα.

Το καθαρό κέρδος του Ομίλου από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε στα €27,1 εκ. σημειώνοντας αύξηση 118% σε σχέση με €12,4 εκ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στο κέρδος ύψους €18,3 εκ. που προέκυψε από την πώληση Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων κατά την πρώτη τριμηνία του 2018.

Τα άλλα έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν €29,1 εκ. μειωμένα κατά 36% σε σχέση με €45,6 εκ. το 2017 κυρίως λόγω του καθαρού κέρδους ύψους €19,0 εκ. που προέκυψε από την πώληση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΔΔΚ) της Τράπεζας στην APS Cyprus τον Ιούνιο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν €48,8 εκ. σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, με την αύξηση να αντικατοπτρίζει την επίδραση της απόκτησης.

Τα συνολικά έξοδα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα €202,5 εκ. αυξημένα κατά 1% σε σύγκριση με €200,9 εκ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Τα έξοδα προσωπικού του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα €87,6 εκ. σε σύγκριση με €86,9 εκ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σημειώνοντας αύξηση ύψους 1% και αντιπροσώπευαν το 43% (2017: 43%) των συνολικών εξόδων του Ομίλου.

Τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε €103,7 εκ. σε σχέση με €105,8 εκ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (μειωμένα κατά 2%).

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 70,0% σε σύγκριση με 85,7% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Η συνολική χρέωση για ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε €67,2 εκ. και σε σύγκριση με €82,9 εκ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σημείωσε μείωση 19%.

Παρά τη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου που οδήγησε σε αναστροφή ζημιών απομείωσης την πρώτη εξαμηνία του 2018, η απόκτηση της ΣΚΤ προκάλεσε πρόσθετη χρέωση ζημιών απομείωσης κατά την τρίτη τριμηνία του 2018 ως αποτέλεσμα του αποκτηθέντος χαρτοφυλακίου.

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Τράπεζα εισήγαγε ένα νέο μοντέλο απομείωσης που βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Expected Credit Losses - ECL) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 ένα περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε με συνένωση επιχειρήσεων θα προσελκύσει ζημιές απομείωσης κατά την πρώτη ημερομηνία αναφοράς μετά την αναγνώρισή του, ακόμη και αν αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συνένωση επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε είχε ήδη ενσωματώσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές κατά την αρχική αναγνώριση, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές πρέπει να υπολογιστούν ξανά βάσει της λογιστικής αξίας, γεγονός που οδήγησε στην χρέωση για ζημιές απομείωσης κατά την τρίτη τριμηνία του 2018 ύψους περίπου €54 εκ.

Περαιτέρω, κατά την τέταρτη τριμηνία του 2018 η Τράπεζα προχώρησε σε συγκεκριμένες αλλαγές στις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία υπολογισμού των ζημιών απομείωσης χορηγήσεων που είναι μέρος του στρατηγικού πλάνου. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν την περίοδο ρευστοποίησης του εξασφαλισμένου μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου από 4,6 σε 5,2 χρόνια, και είχαν ως αποτέλεσμα χρέωση περίπου €12,9 εκ.

Ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε στο 0,8% (31 Δεκεμβρίου 2017: 2,1%).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €5,8 δισ.).

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε €7.636 εκ., αυξημένες κατά 88% σε σύγκριση με €4.055 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ήταν στο 42,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (31 Δεκεμβρίου 20173 : 47,0%).

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν το 2018 έφτασε τα €594,4 εκ. (2017: €525,8 εκ.).

Οι ΜΕΧ του Ομίλου και της Τράπεζας ανήλθαν σε €2.474 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και σε
σύγκριση με €2.162 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σημείωσαν αύξηση 14%. Η ανοδική κίνηση στο επίπεδο των ΜΕΧ ήταν αποτέλεσμα της Απόκτησης.

Οι μεικτές χορηγήσεις με όρους του Ομίλου και της Τράπεζας που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε €1.612 εκ. (31 Δεκεμβρίου 2017: €1.081 εκ.).
Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων για τον Όμιλο και την Τράπεζα στις 31 Δεκεμβρίου 2018 μειώθηκε σε 32,4% (31 Δεκεμβρίου 2017: 53,3%).

Στις 15 Μαρτίου 2019 η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η άντληση κεφαλαίων που αναλογούν στου μετόχους ύψους €150 εκ. αποτελείται από €100 εκ. μέσω εξασφαλισμένης Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και €50 εκ. μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Οι νέες συνήθεις μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 214.330.364 έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 28 Μαρτίου 2019.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας ενισχύεται σημαντικά μετά την Απόκτηση. Επιπλέον, στηρίζει το επιχειρηματικό πλάνο της Τράπεζας για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και παρέχει περισσότερες επιλογές για γρηγορότερη επίλυση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Επίσης, διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση στις χρηματαγορές και ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών στην Τράπεζα.

Ο Όμιλος διατηρεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που ξεπερνούν κατά πολύ τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Για τη διαδικασία ενσωμάτωσης, αναφέρεται ότι από την 1 Αυγούστου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τη σύσταση προσωρινής/ad hoc Επιτροπής Ενσωμάτωσης για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εποπτεία και συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου ενσωμάτωσης της αποκτηθείσας επιχείρησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ. Αναμένεται
ότι η Επιτροπή Ενσωμάτωσης θα λειτουργήσει για περίοδο μέχρι 18 μηνών.

Έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενσωμάτωσης της αποκτηθείσας Επιχείρησης με τη στήριξη διεθνών εξειδικευμένων συμβούλων το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 15 μηνών από την αλλαγή εξουσίας. Έχει, επίσης ολοκληρωθεί ένα αναλυτικό πλάνο μηχανογράφησης (ΙΤ). Η μεταφορά των συστημάτων και δεδομένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Έχει δημιουργηθεί μια πλήρως Λειτουργική Διακυβέρνηση Ενσωμάτωσης που περιλαμβάνει εξειδικευμένες ομάδες εργασίας, Γραφείο Διαχείρισης της Ενσωμάτωσης, Εκτελεστική Συντονιστική Επιτροπή Ενσωμάτωσης και Επιτροπή Ενσωμάτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά την εκτέλεση της ενσωμάτωσης, αυτή συμβαδίζει με το ολοκληρωμένο πλάνο
ενσωμάτωσης.

Αναφορικά με τους στόχους, αναφέρεται ότι με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών της σχεδιασμών, η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της ως ένα ισχυρό τραπεζικό ίδρυμα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επενδυτών και των μετόχων της καθώς και της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: τη μείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ και τη στοχευμένη ανάπτυξη μέσω της προώθησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους πελάτες και νέου δανεισμού.

Η Τράπεζα προτίθεται να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο της στην στήριξη της εγχώριας οικονομίας διασφαλίζοντας παράλληλα την μετοχική της αξία, μέσω συνετών πολιτικών που συμβαδίζουν με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τομέα Διεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ξεπλύματος χρήματος. Η στρατηγική της Τράπεζας, περιλαμβάνει επίσης την εξέλιξη στην τεχνολογία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και της απλούστευσης των διαδικασιών και διεργασιών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, Γιάννης Μάτσης, δήλωσε:

«Η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ εξασφάλισε στην Ελληνική Τράπεζα ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, μείωσε σημαντικά τους κινδύνους στον ισολογισμό της και στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η κερδοφορία και η κεφαλαιακή μας θέση διασφαλίζουν περαιτέρω τους καταθέτες μας και δημιουργούν αξία για τους μετόχους.

Επιπλέον, η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου €150 εκ. υποστηρίζει την ταχύτερη εφαρμογή του στρατηγικού μας πλάνου και μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στην αποστολή μας: Να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες στους πελάτες μας, διασφαλίζοντας τις καταθέσεις τους και χρηματοδοτώντας τις ανάγκες των κυπριακών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βλέπω ότι τα στρατηγικά βήματα και οι διορθωτικές κινήσεις που λάβαμε τα τελευταία τρίμηνα και κυρίως κατά τη διάρκεια του 2018 αποφέρουν απτά αποτελέσματα.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ