Επιστολή για θέματα ελέγχου καταλληλότητας σχολικών κτιρίων απέστειλε στον Υπ. Παιδείας η ΠΟΕΔ

Επιστολή με την οποία ζητούν ενημέρωση κατά πόσο στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται και σε ποιο βαθμό οι πρόνοιες της των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015, των Κανονισμών και των Εγκυκλίων/Οδηγιών, απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστα Χαμπιαούρη, η ΠΟΕΔ.

«Με την παρούσα επιστολή και με αφορμή το κρίσιμο θέμα της Ασφάλειας και Υγείας στις σχολικές μονάδες, αλλά και στη βάση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015, των Κανονισμών και των Εγκυκλίων/Οδηγιών που έχουν καθοριστεί σχετικά, σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, το συντομότερο δυνατό, κατά πόσο στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται και σε ποιο βαθμό οι πρόνοιες της πιο πάνω Νομοθεσίας», αναφέρει στην επιστολή η ΠΟΕΔ.

Η ΠΟΕΔ αναφέρει, στην επιστολή της, ότι θέτει ως προτεραιότητα την παράθεση από την Αρμόδια Αρχή για όλες τις σχολικές μονάδες Πιστοποιητικών/Βεβαιώσεων Καταλληλόλητας (Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης) των σχολικών αιθουσών, των γραφείων και όλων των άλλων χώρων στους οποίους εκπαιδεύονται και διαβιούν τα παιδιά κατά την παρουσία τους στο σχολείο, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό (επιστάτριες, γραμματειακό προσωπικό κ.ά.).

«Παράλληλα, ζητείται για όλες τις σχολικές μονάδες η έκδοση, των απαιτούμενων και από τη Νομοθεσία, Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης Πυρασφάλειας και Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης. Σε περίπτωση που για οποιουσδήποτε λόγους αυτό δεν είναι δυνατό τη δεδομένη χρονική στιγμή, γεγονός που κρίνεται ως απαράδεκτο και που ελλοχεύει σωρεία κινδύνων, τότε η Αρμόδια Αρχή επιβάλλεται με επιστολή που θα αποστείλει στις επηρεαζόμενες Διευθύνσεις των σχολείων, να αναλάβει την ευθύνη για τη μη ύπαρξη των πιο πάνω Πιστοποιητικών και να την ενημερώσει σχετικά για το πότε και στη βάση ποιου χρονοδιαγράμματος θα εξασφαλιστούν αυτά μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων», προσθέτει.

Αναφέρει σχετικά με το Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Καταλληλότητας, ότι εάν αυτό δεν μπορεί να εκδοθεί, τότε ζητούν όπως γίνει έλεγχος στατικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η ΠΟΕΔ σημειώνει ότι με σχετική απόφαση που έλαβε στο Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε να αποστείλει εκ μέρους όλων των σχολικών μονάδων την παρούσα επιστολή, ούτως ώστε να μην υπάρξει μεγάλη αναστάτωση με τον όγκο των επιστολών που θα απέστελλε το κάθε σχολείο ξεχωριστά.

«Ως εκ τούτου, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις», σημειώνει.

Στο μεταξύ, η ΠΟΕΔ στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού της Συμβουλίου που έγινε στις 4 Οκτωβρίου, συζήτησε την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εξεύρεση λύσης ανάγκης και τον τερματισμό της εντεινόμενης κρίσης που ταλάνισε την Εκπαίδευση τους τρεις τελευταίους μήνες.

Συνυπολογίζοντας και τον διάλογο για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς και την ανάγκη αναθεώρησης ή/και συμπλήρωσης που επιβάλλεται, στις υφιστάμενες εγκυκλίους και δομές, η ΠΟΕΔ αποφάσισε, προκειμένου να υπάρξει ενιαία πολιτική και αντιμετώπιση σε όλες τις σχολικές μονάδες, ότι πρώτιστο μέλημα όλων των σχολικών μονάδων θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση του διδακτικού και ποιοτικού χρόνου των παιδιών, αντιμετωπίζοντας με φειδώ και σκεπτικισμό οτιδήποτε συρρικνώνει τον χρόνο αυτό.

Αποφάσισε, επίσης, όπως αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης με την οποία θα ζητούνται ξεκάθαρες οδηγίες και διευκρινίσεις σε σχέση με τη διεξαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, την ασφάλεια στους χώρους που ενδείκνυται να γίνεται το μάθημα και γενικά οτιδήποτε το αφορά, εντός ή/και εκτός του σχολικού χώρου.

Η ΠΟΕΔ, στη βάση των όσων έχουν αναδυθεί τους τελευταίους μήνες για το κρίσιμο ζήτημα της Ασφάλειας και Υγείας στα σχολεία και μέχρι να ολοκληρωθεί ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη, μέσα από τον οποίο ενδέχεται να προκύψουν νέα δεδομένα, καλεί τα μέλη της να μην συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μετά τις 13:05 και γενικά σε εξωσχολικό χρόνο, που περιλαμβάνει συμμετοχή παιδιών με οποιοδήποτε τρόπο.

«Εξαιρούνται μόνο τα Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που διεξάγονται σε πρωινό χρόνο και, σε κάποιες περιπτώσεις, επεκτείνονται σε μη εργάσιμο χρόνο (π.χ. Κατασκηνώσεις, Περιβαλλοντικά Κέντρα κ.ά.). Σε αυτά, τα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά, εφόσον ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται», σημειώνει.

Άλλες αποφάσεις που πήρε η ΠΟΕΔ είναι: ο περιορισμός της συμμετοχής στους διαγωνισμούς που αποστέλλονται στα σχολεία, με τρόπο που αυτοί να μην λειτουργούν σε βάρος του διδακτικού χρόνου των παιδιών και πάντοτε κατά την κρίση των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται, η συμμετοχή σε επιμορφωτικές ή άλλες δραστηριότητες στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί σε εργάσιμο χρόνο θα γίνονται πρωτίστως βάσει του προγραμματισμού που θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας και για το οποίο θα εκφράσει απόψεις η Οργάνωση και νοουμένου ότι η απουσία εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών από τη σχολική μονάδα δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αλλά και τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των παιδιών που αποτελούν πρώτιστο μέλημα για όλους, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στις επιμορφώσεις, θα αιτούνται, ανάλογα με τα ισχύοντα, την καταβολή οδοιπορικών μέσω του σχετικού εντύπου, η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων να γίνεται στη βάση των σχετικών Κανονισμών και Εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας και οι οποίεςνα είναι σύντομες και λιτές και, κυρίως, με σεβασμό στον διδακτικό χρόνο των παιδιών ο οποίος δεν πρέπει να συρρικνώνεται για την προετοιμασία τους.

Όπως αναφέρει η Οργάνωση, «τονίζουμε ιδιαίτερα, τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας που επιβάλλεται να τηρούνται, αλλά και την ανάγκη να γίνονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις από την κάθε σχολική μονάδα για τις αναγκαίες πρόβες και προετοιμασίες οι οποίες θα πρέπει να περιορίζονται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό» .

Η ΠΟΕΔ, επαναλαμβάνει την απόφασή της σε σχέση με τους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας στο πλαίσιο του Δεκαπενθήμερου ή Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού των εκπαιδευτικών η οποία ταυτίζεται με την εγκύκλιο που έχει αποσταλεί κατά την περσινή σχολική χρονιά, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2017.

Καλεί, τέλος, όλα τα μέλη της να ακολουθήσουν τις πιο πάνω αποφάσεις που έχει λάβει προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη πολιτική σε όλες τις σχολικές μονάδες, αλλά και για τη διασφάλιση ομαλότερης, αποτελεσματικότερης και ασφαλέστερης λειτουργίας τους.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ