Βουλή : Δείτε τους όρους εντολής της Ad Hoc Επιτροπής για τα δάνεια των ΠΕΠ

Oι όροι εντολής της συσταθείσας Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν σε δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων όπως ψηφίστηκαν σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής και στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση που κατέθεσε ο βουλευτής των Οικολόγων, Γιώργος Περδίκης.

Α. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

1. Η Επιτροπή θα εξετάσει ζητήματα προνομιακής και/ή χαριστικής μεταχείρισης της οποίας ενδεχομένως να έχουν τύχει Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ) από το τραπεζικό σύστημα.

 

2. Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά προτεραιότητα περιπτώσεις ΠΕΠ, ήτοι πρώην και νυν Βουλευτών, υπουργών, και οποιωνδήποτε άλλων αξιωματούχων εμπίπτουν στον ορισμό του όρου «Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο», υπό την έννοια του ότι εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη σφαίρα της δημόσιας ζωής και/ή τους έχει ανατεθεί η άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαριστικά δάνεια πιθανόν να συνδέονται με ΠΕΠ.  Θα εξετάσει επίσης περιπτώσεις ιδιοκτητών και/ή βασικών μετόχων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν τύχει ανάλογης μεταχείρισης: 

Νοείται ότι, εντός του ως άνω πλαισίου, η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικότερα και ανάλογα θέματα που αφορούν σε πολιτικά κόμματα ή εταιρείες/οργανισμούς συνδεδεμένων με κόμματα.

3. Η επιτροπή θα εξετάσει επίσης ζητήματα που προκύπτουν από τη λεγόμενη «Λίστα Γιωρκάτζη» (εφεξής καλουμένη «Λίστα»).  Η εξέταση της Λίστας θα επικεντρωθεί στη μεθοδολογία καταχώρισης των περιληφθέντων σε αυτήν προσώπων, όπως και στην ακολουθηθείσα διαδικασία χαρακτηρισμού των αντίστοιχων δανείων ως «μη εξυπηρετούμενων», καθώς και σε  ειδικότερα ζητήματα, όπως λ.χ. τους όρους παραχώρησης ενυπόθηκων δανείων σε ΠΕΠ.

4. Η Επιτροπή θα εξετάσει, επίσης, τους λόγους για τους οποίους άλλες περιπτώσεις ΠΕΠ που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή είναι εγγυητές σε τέτοια δάνεια δεν έχουν περιληφθεί στη Λίστα και θα ζητήσει από τα κρατικά αρμόδια θεσμικά όργανα να προχωρήσουν σε διερεύνηση του τρόπου διαμόρφωσης και σύνταξης της Λίστας, ώστε να διαφανεί κατά πόσο σε αυτή περιλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία δεν θα έπρεπε να είχαν περιληφθεί και των οποίων η συμπερίληψη τα εκθέτει ανεπανόρθωτα και εφόσον από την ως άνω έρευνα διαπιστωθεί ότι προκύπτουν οποιεσδήποτε ευθύνες για πρόσωπα που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της κατά τον δεδομένο τρόπο, αυτά να κατονομαστούν και να αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες. 

Β. ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. Για σκοπούς επιτέλεσης του εν γένει έργου της, η Επιτροπή:

α. θα αποτείνεται σε υπουργεία, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε άλλες ανεξάρτητες υπηρεσίες, καθώς και σε ιδιώτες εμπειρογνώμονες και γενικά όπου αλλού ήθελε κριθεί αναγκαίο προς υποστήριξη και/ή διευκόλυνση του έργου της.

β. θα ζητεί από ιδιώτες εμπειρογνώμονες τη σύνταξη έκθεσης για συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες περιπτώσεις, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και δύναται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση τέτοιας έκθεσης.

γ. θα καλεί ενώπιόν της, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο, επηρεαζόμενα πρόσωπα και/ή θα αποτείνεται σε αυτά, γραπτώς, απαιτώντας την παροχή πληροφοριών και/ή διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων. 

δ. θα έχει στη διάθεσή της προς διευκόλυνση του έργου της τα αναγκαία κονδύλια, τα οποία θα χρησιμοποιεί, ανάλογα, με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

2. Της Επιτροπής θα προεδρεύει ο Πρόεδρος της Βουλής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται από υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και κάθε νόμιμου απορρήτου.

4. Ο Πρόεδρος της Βουλής και ασκών χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση μη διαρροής καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέρους ή του συνόλου της Λίστας. 

5. Τα ευρήματα της διερεύνησης όλων των ζητημάτων θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του σώματος μέχρι τέλους της τρέχουσας Περιόδου.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ